Nowości w WIOŚ

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

Zmiana zasady przyjmowania interesantów

 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników i wprowadzonymi zmianami w organizacji funkcjonowania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy o ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie z uwagi na lokalizację siedziby Inspektoratu w budynkach ZUW.

 

Wyciek ścieków bytowych do Małej Iny w miejscowości Morzyca

 

W dniu 3 lutego 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie został poinformowany przez Państwową Straż Pożarną w Stargardzie o wycieku ścieków bytowych do Małej Iny w miejscowości Morzyca. Tego samego dnia inspektorzy Grupy Interwencyjno Wyjazdowej udali się na miejsce zdarzenia.

 

PORADNIK DLA ROLNIKÓW – PROGRAM AZOTANOWY

 

 Z dniem 27.07.2018 r. weszło w życie rozporządzenieRady Ministrówz dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1339) w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

 

Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska przez całą dobę

 

Numer telefonu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie:

w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku (dni robocze):

91 44 05 820

w godz. 15.00 – 7.30 oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę:

91 44 05 830

91 44 05 831

 

Dzień 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

 

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. dzień 27 grudnia 2019 r. jest dla pracowników urzędów administracji rządowej dniem wolnym od pracy.

 

Komunikat Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 

  Z dniem 6 września 2019 r. wchodzą w życie zapisy art. 25 ust. 6f znowelizowanej ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w myśl którego posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

 

Śnięte ryby w jeziorze Jamno – Komunikat II

 

  W związku ze zgłoszonym śnięciem ryb na jeziorze Jamno w dniu 17.06.2019 r. zostały pobrane próbki wody z jeziora. Próbki te pobrano w strefie brzegowej, w rejonie przystani statku Koszałek. Badania i pomiary przeprowadzono w następującym zakresie: temperatura wody, pH, tlen rozpuszczony, azot ogólny, fosfor ogólny, ChZTCr, przewodność elektrolityczna właściwa, zawiesiny ogólne.


 

Śnięte ryby w jeziorze Jamno – Komunikat III - Rzeka Dzierżęcinka

 

 W ramach czynności sprawdzających przeprowadzono badania próbek wody, pobranych w dniu 17.06.2019 r. z rzeki Dzierżęcinki, na odcinku ujściowym do jeziora Jamno.


 

Pożar na kwaterze składowiska w Mirowie gmina Rymań

 

W dniu 6 lipca 2019 r. w godzinach porannych do WIOŚ w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie w sprawie pożaru na kwaterze składowiska w Mirowie gmina Rymań.

 

Zanieczyszczenie cieku Niedżwiedzianka

 

W dniu 25 czerwca 2019 r. w godzinach popołudniowych do WIOŚ w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie w sprawie zanieczyszczenia cieku Niedźwiedzianka przy ul. Pomorskiej w Szczecinie substancją koloru czerwonego o silnym zapachu padliny.

 

Śnięte ryby w jeziorze Jamno

 

W związku z otrzymaniem w dniu 17 czerwca 2019 r. informacji o pojawieniu się śniętych ryb w jeziorze Jamno (Przystań statku Koszałek), inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie niezwłocznie dokonali rozpoznania zanieczyszczenia w terenie z udziałem pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Oddział w Szczecinie, Pracownia w Koszalinie.

 

Dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy

 

Zgodnie z Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. dzień 2 maja 2019 r. jest dla pracowników urzędów administracji rządowej dniem wolnym od pracy.

 

 

Zmiana numerów telefonów WIOŚ w Szczecinie

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 7 stycznia 2019 r. zmianie uległy numery telefonów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Zmiany organizacyjne -Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Szczecinie

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który przejmuje zadania w zakresie wykonywania wszystkich prac badawczo-monitoringowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach nowej organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonuje - Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Szczecinie.
Badania środowiskowe realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym obsługa stacji monitoringu powietrza, realizowane będą przez Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) w Szczecinie z Pracowniami w Szczecinie i Koszalinie.
Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego oddział w Szczecinie zostały przedstawione poniżej:

 

Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska przez całą dobę

 

Numer telefonu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie:

w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku (dni robocze):

91 44 05 820

w godz. 15.00 – 7.00 oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę:

(telefon dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego)

91 4303 342

696 031 168

 

Zmiany organizacyjne - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie (RWMŚ)

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który przejmuje zadania w zakresie wykonywania wszystkich prac badawczo-monitoringowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W ramach nowej organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie województwa zachodniopomorskiego, funkcjonuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie.
 

 

Zmiana numerów telefonów WIOŚ w Szczecinie

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 7 stycznia 2019 r. zmianie ulegają numery telefonów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI)

 

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji).

Zmianie ulegną także dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji).

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 20.12.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.12.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/ w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 19.12.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/ w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 18.12.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.12.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/ w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 01.12.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.12.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 29.11.2018 r.

  

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 28.11.2018 r.

  

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 27.11.2018 r.

  

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 26.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.11.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/ w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.


 

 

Dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. jest dla pracowników urzędów administracji rządowej dniem wolnym od pracy.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 25.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.11.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/ w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.


 

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 24.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.11.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/ w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.


 

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 23.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.11.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/ w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.


 

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 17.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.11.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/ w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 11.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.11.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl/ w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 10.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.11.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 08.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.11.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 07.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.11.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 18.10.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.10.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.plw zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 17.10.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.10.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.plw zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 16.10.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.10.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.plw zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 14.10.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.10.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 13.10.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.10.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 12.10.2018 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.10.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 11.10.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 10.10.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.10.2018 r. na stronie internetowej http://powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Awaria centrali telefonicznej w WIOŚ w Szczecinie

 

Informujemy, iż z powodu awarii centrali telefonicznej mogą wystąpić tymczasowe trudności w komunikacji telefonicznej i faksowej. Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie to 91 485 95 00. Usuwanie awarii jest w  toku.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Zaproszenie do udziału w konferencji Środowisko Informacji 2018

 

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 30 września 2018 r. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym dostępne są pod linkiem http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja
 

Komunikat II o jakość powietrza w Szczecinie w dniu 21.09.2018 r. po pożarze przy ulicy Pomorskiej w dniu 20.09.2018 r.

 

W dniu 20.09.2018 r. w związku z wystąpieniem pożaru odpadów przy ul. Pomorskiej w Szczecinie, automatyczne stacje monitoringu powietrza w Szczecinie zarejestrowały podwyższone stężenia badanych substancji. W szczególności dotyczyło to stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, tlenków azotu, tlenku węgla oraz mierzonych na stacji przy ul. Piłsudskiego stężeń substancji z grupy węglowodorów aromatycznych takich jak: benzen, etylobenzen, toluen, m-p-ksylen, o-ksylen.

 

Komunikat o pogorszeniu jakość powietrza w Szczecinie w związku z pożarem na ulicy Pomorskiej. w dniu 20.09.2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w trakcie pożaru na ulicy Pomorskiej jakość powietrza uległa znacznemu pogorszeniu. W związku z powyższym stwierdzono zagrożenie dla osób starszych i dzieci, osób z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza, które mogą odczuwać skutki zdrowotne oraz pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. W związku z ww. zdarzeniem inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie podjęli czynności kontrolne w terenie, w ramach których m. in. pobierane są próby powietrza i wody. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona kontrola mająca na celu zweryfikowanie informacji dotyczących przestrzegania przez zakład wymogów ochrony środowiska.

Uprzejmie informujemy, że aktualne dane znajdują się na stronie internetowej https://powietrze.wios.szczecin.pl

Poniżej przedstawiamy szczegółowe, aktualnie publikowane dane ze stacji pomiarowej na ulicy:

 

Po pożarze składowiska złomu i odpadów w Szczecinie Komunikat Centrum Prasowego Wojewody Zachodniopomorskiego

 

43 zastępy Straży Pożarnej zaangażowane były w akcję gaszenia pożaru, który wybuchł na składowisku złomu i odpadów elektronicznych przy ul. Pomorskiej w Szczecinie dziś przed godziną 16.00. W późnych godzinach wieczornych  dogaszano pożar.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 18.09.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.09.2018 r. na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w maju 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w maju 2018 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu, w punkcie pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej, wykonanych w maju 2018 r.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w kwietniu 2018 r

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w kwietniu 2018 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu, w punkcie pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej, wykonanych w kwietniu 2018 r.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w maju 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w maju 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w maju 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w maju 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w kwietniu 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w kwietniu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w czerwcu 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w czerwcu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w marcu 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10, wykonanych w marcu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w kwietniu 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych w kwietniu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w marcu 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych w marcu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w maju 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w maju 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 30.05.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 30.05.2018 r.
 

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 29.05.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 29.05.2018 r.
 

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w okresie od lutego do marca 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w okresie od lutego do marca 2018 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w kwietniu 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w kwietniu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 10.05.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 10.05.2018 r.

 

Przerwa w prezentacji wyników pomiarów pyłu PM2,5 na stacji pomiarowej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 9 do 10 maja 2018 r. nastąpi przerwa w pracy analizatora pyłu zawieszonego PM2,5 na stanowisku pomiarowym w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego.

 

Awaria analizatora dwutlenku siarki w Szczecinku przy ul. Przemysłowej

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27.04.2018 r. nastąpiła przerwa w pracy analizatora dwutlenku siarki  na stanowisku pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Wskutek awarii nastąpiła przerwa w publikacji aktualnych wyników pomiarów automatycznych z tej lokalizacji na stronie internetowej.

Prezentacja danych dotyczących dwutlenku siarki zostanie przywrócona po naprawie analizatora.

 

Prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie uprzejmie informuje, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) uruchomił system krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw. Zanieczyszczenia ozonem prognozowane będą codziennie na kolejne 3 doby przez okres od kwietnia do września 2018 r.

System prognozy realizowany jest na zlecenie GIOŚ przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w lutym 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w lutym 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w lutym 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych w lutym 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopmorskim - 13.04.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 13.04.2018 r.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w marcu 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w marcu 2018 r., na stacjach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 09.04.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 09.04.2018 r.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 07.04.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 07.04.2018 r.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w styczniu 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w styczniu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 26.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 26.03.2018 r.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w styczniu 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w styczniu 2018 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 25.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 25.03.2018 r.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 24.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 24.03.2018 r.

 

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w styczniu 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w styczniu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

WaterProtect – naukowcy w walce z zanieczyszczeniem azotanowym wód

 

Zagrożenie dla ujęć wody pitnej, a tym samym dla zdrowia ludzi, degradacja biologiczna jezior i rzek – to najbardziej niebezpieczne efekty zanieczyszczenia związkami azotu na terenach rolniczych. Hydrogeolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) wraz z partnerami z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zajmują się ochroną zasobów wody na takich obszarach. Innowacyjne narzędzia wspierające ochronę wód na terenach rolniczych (WATERPROTECT – innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments) to projekt finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Jego uczestnicy mają wypracować najlepsze sposoby ochrony i gospodarowania zasobami wody na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo, na których stwierdzono zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych związkami azotu lub pestycydami.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 19.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 19.03.2018 r.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lutym 2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lutym 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 12.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 12.03.2018 r.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 07.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 07.03.2018 r.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 06.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 06.03.2018 r.

 

Awaria analizatora pyłu zawieszonego PM2,5 w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.03.2018 r. wystąpiła awaria analizatora pyłu PM2,5 oraz kilkugodzinna przerwa w pracy analizatora pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego. Wskutek awarii na stronie internetowej brak jest aktualnych wyników pomiarów automatycznych z tej lokalizacji. Publikacja danych dotyczących pyłu PM2,5 zostanie przywrócona po naprawie analizatora. Ponadto informujemy, że na stacji prowadzone są referencyjne pomiary manualne pyłów PM10 i PM2,5. Wyniki tych pomiarów zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych po ich wykonaniu przez Laboratorium WIOŚ w Szczecinie.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 05.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 05.03.2018 r.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 04.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 04.03.2018 r.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 03.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 03.03.2018 r.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 02.03.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 02.03.2018 r.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 26.02.2018 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił, na stronie powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 26.02.2018 r.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w październiku 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w październiku 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych we wrześniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych we wrześniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w listopadzie 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w listopadzie 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w grudniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w grudniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w październiku 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w październiku 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 26.01.2018 r.

 

W dniu 26.01.2018 r. wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Szczecinku (ul. Przemysłowa) oraz w Koszalinie (ul. Armii Krajowej). W dniach od 22.01.2018 r. do 25.01.2018 r. przekroczenie wartości dopuszczalnej odnotowano 23.01.2018 r. na wszystkich stanowiskach w województwie zachodniopomorskim – wykres 1.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 23.01.2018 r.

 

W dniu 23.01.2018 r. wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim. W dniach od 19.01.2018 r. do 22.01.2018 r. nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnej na żadnym stanowisku w województwie zachodniopomorskim – wykres 1.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 15.01.2018 r.

 

W dniu 15.01.2018 r. wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej. W dniach od 11.01.2018 r. do 14.01.2018 r. nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnej na żadnym stanowisku w województwie zachodniopomorskim – wykres 1. 

 

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych we wrześniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych we wrześniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w grudniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w grudniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 08.01.2018 r.

 

W dniu 08.01.2018 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie, tj. w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego oraz w Szczecinku przy ul. Przemysłowej – wykres 1. Wysokie stężenia pyłów utrzymywały się do godzin południowych, w drugiej części dnia stężenia stopniowo osiągały niższe wartości.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w listopadzie 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w listopadzie 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w sierpniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w sierpniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w lipcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w lipcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych we wrześniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych we wrześniu 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w październiku 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w październiku 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski

 

Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski - stanowisko GIOŚ do artykułu pt.: "Jak Polska koloruje powietrze" w Gazecie Wyborczej. Zarzut dotyczący przyjętych kryteriów - resort środowiska postanowił przyjąć, że powietrze "dobre" to takie, przy którym poziom pyłów sięga 60 µg/m3 podczas, gdy UE, WHO czy MABnR traktują tę wartość jako niebezpieczną - jest nieuprawniony.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w październiku 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w październiku 2017 r., w punktach zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Rekomendowane zasady postępowania w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF lub ptasią grypą

 

Przy wyborze miejsc przeznaczonych na grzebowiska należy uwzględnić:

  1. Stosowną odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz szkół, szpitali, żłobków, przedszkoli oraz innych budynków użyteczności publicznej. Lokalizacja powinna być dostatecznie odległa, ale jednocześnie dość bliska, aby doraźnie w krótkim okresie czasu możliwe było ewentualne unieszkodliwienie dużej ilości martwych zwierząt.
  2. Nieprzepuszczalność podłoża (celem uniknięcia ryzyka przedostania się substancji oraz patogenów zawartych w zwłokach do środowiska wodno-gruntowego).
  3. Bezpieczną odległość od zbiorników wód powierzchniowych oraz cieków wodnych tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie było zlokalizowane na terenach zalewowych, czy terenach zlewni bezpośredniej.
  4. Bezpieczną odległość od ujęć wód podziemnych i powierzchniowych służących do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie miało wpływu na pogorszenie jakości ujmowanej wody.
  5. Bezpieczną odległość od kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz obszarów przeznaczonych do celów rekreacyjnych, tak aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Lokalizacja miejsc unieszkodliwiania zarażonych martwych zwierząt powinna być zgodna z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w sierpiu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w sierpniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych we wrześniu 2017 r.

 

Wójewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych we wrześniu 2017 r., w punktach zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu wykonanych w lipcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w lipcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w sierpniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w sierpniu 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Problemy z łącznością

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, iż w dniu 14.09.2017 r. wystąpiły i mogą wystąpić problemy z łącznością powodujące brak danych na stronach www, w tym danych pomiarowych z automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Po przywróceniu łączności dane pomiarowe pojawią się na stronie www.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w sierpniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w sierpniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w czerwcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w czerwcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Postępowanie znak AT.272.1.2017.MLB - Informacje z otwarcia

 

Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, na swojej stronie internetowej zamieścił informacje z otwarcia ofert które odbyło się w dniu 31.08.2017 r.

 

Postępowanie znak AT.272.2.2017.AS - Informacja z otwarcia

 

Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, na swojej stronie internetowej zamieścił informacje z otwarcia ofert które odbyło się w dniu 29.08.2017 r.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lipcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lipcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w lipcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w lipcu 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym w WIOŚ w Szczecinie

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w czerwcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w czerwcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w maju 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w maju 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w kwietniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w kwietniu 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w maju 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w maju 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w maju 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w maju 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w czerwcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w czerwcu 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w kwietniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w kwietniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w czerwcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w czerwcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Problemy z transmisją danych ze stacji pomiarowych

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, iż od 29.06.2017 godz. 23.00 występują problemy z łącznością powodujące brak przekazywania danych pomiarowych z automatycznej stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku przy ul. Przemysłowej. Awarię tę zgłoszono do operatora sieci komórkowej. Po przywróceniu łączności dane pomiarowe pojawią się na stronie www.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w kwietniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w kwietniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w maju 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w maju 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

16 czerwca dniem wolnym w WIOŚ w Szczecinie

 

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 16 czerwca jest dla pracowników administracji rządowej dniem wolnym od pracy.
 

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w marcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w marcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w marcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w marcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w marcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w marcu 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Komunikat w sprawie wysokich stężeń pyłu PM10 w dniu 30.05.2017 r. w Szczecinie na stacji przy ul. Andrzejewskiego

 

W dniu 30.05.2017 r. w godzinach 11:00-12:00 zarejestrowano wysokie stężenia pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego (maksymalne stężenie 1-godzinne wynosiło 198 µg/m3). Jednocześnie informujemy, że w związku z trwającymi pracami budowlanymi w bezpośrednim sąsiedztwie stacji pomiarowej przy ul. Andrzejewskiego w Szczecinie, w najbliższych dniach mogą być rejestrowane chwilowe wysokie stężenia pyłu PM10 na tej stacji.

 

Komunikat w sprawie wysokich stężeń dwutlenku siarki w dniu 29.05.2017 r. w Szczecinie

 

W dniu 29.05.2017 r. w godzinach popołudniowych w Szczecinie odnotowano wysokie stężenia dwutlenku siarki (maksymalne stężenie 1-godzinne wynosiło 287,9 µg/m3) na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, tak jak podczas zdarzenia w dniu 5 maja 2017 r., podjęli działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn przedmiotowego zjawiska.

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w lutym 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w lutym 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Komunikat w sprawie wysokich stężeń dwutlenku siarki, pyłu PM10 i PM2,5 w dniu 5.05.2017 r. w Szczecinie

 

W dniu 5.05.2017 r. w godzinach wieczornych w Szczecinie odnotowano wysokie stężenia dwutlenku siarki i pyłu PM2,5 na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego oraz pyłu PM10 na stacji przy ul. Łącznej. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie podjęli działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn przedmiotowego zjawiska.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w kwietniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w kwietniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w lutym 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w lutym 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok

 

Uprzejmie informuję, że w zakładce publikacje umieszczony został raport  - Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok
 

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w lutym 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w lutym 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

2 maja dniem wolnym w WIOŚ w Szczecinie

 

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2 maja jest dla pracowników administracji rządowej dniem wolnym od pracy.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w marcu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w marcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w styczniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w styczniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w styczniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w styczniu 2017 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w styczniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w styczniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lutym 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lutym 2017 r., w punktach zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w grudniu 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w grudniu 2016 r., w punkcie pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 17.02.2017 r.

 

W dniach 13-16.02.2017 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie, a 12 lutego na stanowisku w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego – wykres 1.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 16.02.2017 r.

 

W dniu 15.02.2017 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie– wykres 1.

 

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

  

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 15.02.2017 r.

 

W dniu 14.02.2017 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie – wykres 1.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w styczniu 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w styczniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 14.02.2017 r.

 

W dniu 13.02.2017 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim – wykres1.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 11.02.2017 r.

 

W dniu 10.02.2017 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych na dwóch stanowiskach pomiarowych: w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego (wartość 71 µg/m3) i w Szczecinku przy ul. Przemysłowej (wartość 52 µg/m3). Na pozostałych dwóch stanowiskach stężenia pozostawały na poziomie poniżej wartości dopuszczalnej – wykres1.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 10.02.2017 r.

 

W dniu 09.02.2017 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych na jednym stanowisku pomiarowym w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego (wartość 57 µg/m3). Na pozostałych stanowiskach stężenia pozostawały na poziomie poniżej wartości dopuszczalnej - wykres1.

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w grudniu 2016 r. oraz metali wykonanych w miesiącach październik-grudzień 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w grudniu 2016 r. oraz metali wykonanych w miesiącach październik-grudzień 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 09.02.2017 r.

 

W dniach 06-08.02.2017 r. w województwie zachodniopomorskim nie odnotowano przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 na żadnym stanowisku pomiarowym - wykres1.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 08.02.2017 r.

 

W dniach 06-07.02.2017 r. w województwie zachodniopomorskim nie odnotowano przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 na żadnym stanowisku pomiarowym - wykres1.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 07.02.2017 r.

 

W dniu 06.02.2017 r. nie odnotowano przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 na żadnym stanowisku pomiarowym, a w dniu 05.02.2017 r. przekroczenie wartości dopuszczalnej dla stężeń 24-godzinnych wystąpiło na jednym stanowisku w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego, gdzie odnotowano wartość 55 µg/m3 - wykres1.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 06.02.2017 r.

 

W dniach 01.02.-04.02.2017 r. w naszym województwie zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego przez stężenia dobowe pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarów automatycznych (Szczecin, ul. Andrzejewskiego i ul. Łączna, Szczecinek – ul. Przemysłowa, Koszalin – ul. Armii Krajowej). W dniu 05.02. 2017 r. przekroczenie wartości dopuszczalnej dla stężeń 24-godzinnych wystąpiło na jednym stanowisku w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego, gdzie odnotowano wartość 55 µg/m3 - wykres1.

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 05.02.2017 r.

 

W dniach 31.01.-04.02.2017 r. w naszym województwie zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego przez stężenia dobowe pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarów automatycznych (Szczecin, ul. Andrzejewskiego i ul. Łączna, Szczecinek – ul. Przemysłowa, Koszalin – ul. Armii Krajowej - wykres 1).

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 04.02.2017 r.

 

W dniach 30.01.-03.02.2017 r. w naszym województwie zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego przez stężenia dobowe pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarów automatycznych (Szczecin, ul. Andrzejewskiego i ul. Łączna, Szczecinek – ul. Przemysłowa, Koszalin – ul. Armii Krajowej - wykres 1).

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 03.02.2017 r.

 

W dniach 29.01.-02.02.2017 r. w naszym województwie zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego przez stężenia dobowe pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarów automatycznych (Szczecin, ul. Andrzejewskiego i ul. Łączna, Szczecinek – ul. Przemysłowa, Koszalin – ul. Armii Krajowej - wykres 1).

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 02.02.2017 r.

 

W dniach 28-01.02.2017 r. w naszym województwie zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego przez stężenia dobowe pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarów automatycznych (Szczecin, ul. Andrzejewskiego i ul. Łączna, Szczecinek – ul. Przemysłowa, Koszalin – ul. Armii Krajowej - wykres 1).

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 01.02.2017 r.

 

W dniach 27-31.01.2017 r. w naszym województwie zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego przez stężenia dobowe pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarów automatycznych (Szczecin, ul. Andrzejewskiego i ul. Łączna, Szczecinek – ul. Przemysłowa, Koszalin – ul. Armii Krajowej - wykres 1).

 

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim - 31.01.2017 r.

 

W dniach 27-30.01.2017 r. w naszym województwie zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego przez stężenia dobowe pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarów automatycznych (Szczecin, ul. Andrzejewskiego i ul. Łączna, Szczecinek – ul. Przemysłowa, Koszalin – ul. Armii Krajowej - wykres 1).

 

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniach 27-29.01.2017 r.

 

W dniach 27-29.01.2017 r. na automatycznych stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 i PM2,5 w całej Polsce rejestrowano wysokie stężenia tych zanieczyszczeń w powietrzu (wykres 1). W tych dniach w województwie zachodniopomorskim zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego przez stężenia dobowe pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach automatycznych. Najwyższe stężenie 24-godzinne w naszym województwie wynosiło 128 µg/m3 (256% poziomu dopuszczalnego) i zostało zarejestrowanie 28.01.2017 r. w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego. Podkreślamy, że nie został przekroczony poziom informowania (200 µg/m3), ani poziom alarmowy (300 µg/m3) dla pyłu PM10.

Wykres

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych w listopadzie 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, wykonanych w listopadzie 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

  

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w grudniu 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w grudniu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Komunikat GIOŚ dotyczący portalu internetowego „Jakość Powietrza”

 

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 9.01.2017 dotyczący problemów z działaniem portalu internetowego "Jakość Powietrza" oraz aplikacji mobilnej "Jakość powietrza w Polsce"

 

Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016

 

Uprzejmie informuję,  że w zakładce publikacje umieszczony został raport "Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016".  

 

Konkurs Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi rozstrzygnięty

 

Bezpłatna aplikacja mobilna "Jakość powietrza w Polsce" Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska została uznana jedną z najlepszych wdrożonych praktyk w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli w drugiej edycji Konkursu Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi (AZIP) pt.: "Projektowanie usług z uwzględnieniem potrzeb obywateli", organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali wykonanych we wrześniu 2016 r. oraz formaldehydu wykonanych w listopadzie 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych we wrześniu 2016 r. oraz wyniki pomiarów formaldehydu wykonanych w listopadzie 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w listopadzie 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w listopadzie 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Przerwy w świadczeniu usług na stronach internetowych WIOŚ w Szczecinie

 

Informujemy, że od wtorku 13.12.2016 r. godzina 15:00 do  środy 14.12.2016 r. godzina 7:00 będą prowadzone przez dostawcę usług transmisji danych prace modernizacyjne związane z łączami internetowymi WIOŚ w Szczecinie. W związku z powyższym mogą nastąpić przerwy w świadczeniu przez nas usług na stronach internetowych.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych we wrześniu i październiku 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, wykonanych we wrześniu i październiku 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych w październiku 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych w październiku 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Ptasia grypa w Zachodniopomorskiem

 

Potwierdzono wirus ptasiej grypy H5N8 w stadzie padłych dzikich ptaków, które znaleziono w Lubczynie nad jeziorem Dąbie w ubiegłym tygodniu. Przypadek grypy potwierdziły badania wykonane w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych we wrześniu 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych we wrześniu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Rekomendowane zasady postępowania w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF

 

Przy wyborze miejsc przeznaczonych na grzebowiska należy uwzględnić:

  1. Stosowną odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz szkół, szpitali, żłobków, przedszkoli oraz innych budynków użyteczności publicznej. Lokalizacja powinna być dostatecznie odległa, ale jednocześnie dość bliska, aby doraźnie w krótkim okresie czasu możliwe było ewentualne unieszkodliwienie dużej ilości martwych zwierząt.
  2. Nieprzepuszczalność podłoża (celem uniknięcia ryzyka przedostania się substancji oraz patogenów zawartych w zwłokach do środowiska wodno-gruntowego).
  3. Bezpieczną odległość od zbiorników wód powierzchniowych oraz cieków wodnych tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie było zlokalizowane na terenach zalewowych, czy terenach zlewni bezpośredniej.
  4. Bezpieczną odległość od ujęć wód podziemnych i powierzchniowych służących do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie miało wpływu na pogorszenie jakości ujmowanej wody.
  5. Bezpieczną odległość od kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz obszarów przeznaczonych do celów rekreacyjnych, tak aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzi.
 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz metali wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz wyniki pomiarów metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych w czerwcu i lipcu 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, wykonanych w czerwcu i lipcu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych  w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz formaldehdu wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz formaldehydu wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lipcu 2016 r. oraz metali wykonanych w maju i czerwcu 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lipcu 2016 r. oraz metali wykonanych w maju i czerwcu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim

 

Kalibracja analizatorów gazowych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w dniach 25-27.07.2016 r. na automatycznych stacjach pomiarów zanieczyszczeń powietrza przeprowadzana jest kalibracja analizatorów gazowych (dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon).
 

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych w czerwcu 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych w czerwcu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Ogólnopolskie Dni NATO - Szczecin Razem z NATO

 

8 i 9 lipca na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbędzie się impreza towarzysząca Szczytowi NATO w Warszawie. W czasie pikniku przewidziano pokaz sprzętu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie do oceny zagrożenia środowiska.

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych w maju 2016 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, wykonanych w maju 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w kwietniu 2016 r.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w kwietniu 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w marcu 2016 r.

 

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w marcu 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2.5

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2.5 wykonanych w maju 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim. 

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu i formaldehydu

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonane w kwietniu 2016 roku oraz formaldehydu wykonane w kwietniu i maju 2016 roku.

 

27 maja Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie nie pracuje

 

Zgodnie z zarządzeniem Beaty Kempy – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – piątek (27 maja), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 4 czerwca.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz formaldehydu

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 wykonanych w kwietniu 2016 r. oraz formaldehydu w okresie styczeń-marzec 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu oraz metali

 

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu w marcu 2016 r. oraz metali w styczniu i lutym 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w marcu 2016 r. oraz benzo(a)pirenu w lutym 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

 

Komunikat o ankietyzacji prowadzących działalność rolniczą

 

Informujemy, że w okresie marzec – czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

 

Przerwy w dostępie do naszych stron internetowych

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 06.04.2016r. mogą wystąpić dwie około piętnastominutowe przerwy w dostępie do naszych usług internetowych. Przerwy te związane są z modernizacją sieci energetycznej w głównym węźle Akademickiego Centrum Informatyki, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Za niedogodności przepraszamy.

 

Przeliczenie wyników pomiarów automatycznych pyłu PM10 i PM2.5 współczynnikami korekcyjnymi.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 i 31.03.2016 r. zostaną przeliczone współczynnikami korekcyjnymi wyniki pomiarów automatycznych powietrza (stężenia 1-godzinne) za okres od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Współczynniki korekcyjne dla automatycznych pomiarów pyłu PM10 i PM2,5

 

Pomiary automatyczne służą do informowania społeczeństwa na bieżąco o wysokości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Nie są one metodą referencyjną dla pyłu PM10 i PM2,5, natomiast umożliwiają szybkie reagowanie na możliwość wystąpienia poziomów alarmowych substancji w powietrzu (określonych dla SO2, NO2, pyłu zawieszonego PM10 i ozonu). W przypadku pyłu PM10 – podjęcie działań określonych w planach działań krótkoterminowych stanowiących integralną część programów ochrony powietrza. Spełnienie wymagań wysokiej jakości przez pomiary automatyczne pyłu PM10 i PM2,5 zapewnia się poprzez wykazanie równoważności tak uzyskanych wyników z pomiarami referencyjnymi, jakimi są pomiary manualne. Temu służą tzw. współczynniki korekcyjne dla pomiarów automatycznych, określone na podstawie równolegle prowadzonych pomiarów automatycznych i manualnych pyłu PM10 i pyłu PM2,5.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w lutym 2016 r.

  

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2016 r.

  

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2016 r.

  

Informacja o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2016 roku

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że  powiadomił Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego o wystąpieniu w lutym b. r. ryzyka przekroczenia w roku 2016 standardu jakości powietrza przez 24-godzinne stężenia pyłu PM10 na jednym obszarze strefy zachodniopomorskiej – w mieście Myślibórz.

 

Nowa wersja Portalu Jakości Powietrza

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił nowy portal – http://www.powietrze.gios.gov.pl, na którym można znaleźć rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza w swojej okolicy. W serwisie są prezentowane dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju. Na ich podstawie wyliczany jest indeks obrazujący ogólną jakość powietrza.

 

Uwaga na niewiarygodne informacje dotyczące jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Uprzejmie informujemy, że aktualne dane o jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim znajdują się na naszych stronach internetowych. Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne.

 

Praktyki studenckie

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w lutym 2015 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w lutym 2015 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2015 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w styczniu 2015 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w grudniu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w listopadzie 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Aneks nr 2 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił w zakładce publikacje, w pliku Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015 Aneks nr 2 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015.

 

Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim. Raport 2014.

 

 Przekazując kolejny raport o stanie środowiska mam nadzieję, że informacje w nim zawarte dostarczą Państwu szeroką i rzetelną wiedzę o naszym wspólnym środowisku.Prezentujemy w nim informacje uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także z innych źródeł administracyjnych i statystyki publicznej. Zamiarem naszym jest, aby został on wykorzystany na wszystkich szczeblach administracji publicznej do racjonalnego zarządzania środowiskiem a decyzje związane z korzystaniem ze środowiska mogły być podejmowane świadomie i odpowiedzialnie.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w październiku 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w paździeniku 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych we wrześniu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Modernizacja sieci pomiarowej zanieczyszczeń powietrza

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w związku z modernizacją sieci pomiarowej zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności z trwającymi obecnie pracami związanymi z instalacją nowych systemów do gromadzenia i transmisji danych, w najbliższym czasie mogą wystąpić zakłócenia bądź nieprawidłowościw prezentacji danych pomiarowych z wszystkich automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w sierpniu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w lipcu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w czerwcu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w maju 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w maju 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w kwietniu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Średnie roczne stężenia badanych substancji na stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim za rok 2013

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą średnie roczne stężenia badanych substancji na stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim za rok 2013 (na podstawie ostatecznie zweryfikowanych serii pomiarowych).

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w marcu 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w marcu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w lutym 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w lutym 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Informacja dla przedsiębiorców

 

Do dnia 15 marca 2014 roku przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie - Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów wytworzonych w roku 2013, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do  odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2014 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w styczniu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w grudniu2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w listopadzie 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w październiku 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w październiku 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Spotkania z samorządowcami

 

Podczas spotkań w Szczecinie i Koszalinie przedstawione zostały informacje na temat realizacji przez gminy województwa zachodniopomorskiego zadań wynikających ze zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych we wrześniu 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu sierpniu 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu lipcu 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu czerwcu 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w maju 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu maju 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Komunikat w sprawie usuwania przez firmę TOMPOL pojemników na odpady komunalne.

 

W związku z informacjami napływającymi do WIOŚ w Szczecinie dotyczącymi usuwania pojemników na odpady komunalne z terenów nieruchomości w Szczecinie przez firmę TOMPOL, uprzejmie informujemy, że firma TOMPOL w miejsce pojemników zapewnia worki na odpady.

 

Komunikat w sprawie usuwania pojemników na odpady komunalne z nieruchomości na terenie Gminy Manowo.

 

W związku z  napływającymi do WIOŚ w Szczecinie informacjami dotyczącymi usuwania pojemników na odpady komunalne z terenów nieruchomości w Gminie Manowo przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie, uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanych od Wójta Gminy Manowo wynika, iż jest to działanie planowe, związane ze  zmianą operatora.

 

Coraz bliżej zmian w gospodarce odpadami

 

Przypominamy, że od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami. Za zbieranie i właściwe zagospodarowanie odpadów będą odpowiedzialne gminy. Do tego czasu firmy, z którymi mieszkańcy mają podpisane umowy na odbiór śmieci, nie mogą zabierać swoich pojemników. 

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu kwietniu 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w marcu 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu marzec 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Awaria analizatora na stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku przy ul. Przemysłowej

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w zwiazku z awarią analizatora w automatycznej stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku przy ul. Przemysłowej nie będą wykonywane pomiary stężeń tlenków azotu do czasu naprawy analizatora.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w lutym 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu lutym 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Awaria analizatora na stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku przy ul. Przemysłowej

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w związku z awarią analizatora w Automatycznej stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku przy ul. Przemysłowej nie będą wykonywane pomiary stężeń amoniaku do czasu naprawy analizatora.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2013 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu styczniu 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu grudniu 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu listopadzie 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w październiku 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu październiku 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Szkolenie w zakresie zwalczania przestępczości dotyczącej gospodarki odpadami

 

W dniach 10 - 12 października 2012 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn. „Współpraca GIOŚ, WIOŚ oraz organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości dotyczącej gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością tzw. „szarej strefy”, transgranicznym przemieszczaniem odpadów oraz przestępstwami wyłudzenia dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu sierpniu 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu wrześniu 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2012 roku

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu lipcu 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie „Polska dla Bałtyku”

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczął realizację projektu edukacyjno-informatycznego na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego „Polska dla Bałtyku", którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie działań na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego.

W imieniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zapraszam do udziału w konferencji oraz seminariach.

 

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w strefach województwa zachodniopomorskiego w roku 2011

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opublikował w zakładce publikacje  "Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w strefach województwa zachodniopomorskiego w roku 2011". W opracowniu przedstawiono wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, które  dostarczyły istotnych informacji o występujących stężeniach zanieczyszczeń w układzie przestrzennym na obszarze stref, gdzie nie były prowadzone pomiary. Obliczenia przeprowadzone zostały według nowego układu stref  dla następujących substancji: SO2, NO2, NOx, CO, pył PM10, PM2,5 oraz Pb, As, Cd, Ni, B(a)P w PM10.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu czerwcu 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w maju 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu maju 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2011 roku

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opublikował w zakładce publikacje  Informację o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2011 roku. W opracowniu przedstawiono ocenę stanu środowiska dla obszaru powiatu szczecineckiego dokonaną w oparciu o badania monitoringowe przeprowadzone w 2011 roku. „Informacja” zawiera także wyniki kontroli użytkowników środowiska przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu kwietniu 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opublikował w zakładce publikacje Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 

Wyniki pomiarów automatycznych, manualnych i pasywnych za rok 2011

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą ostatecznie zweryfikowane wyniki pomiarów stężeń średnich rocznych wykonanych w roku 2011, na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w marcu 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu marcu 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Uruchomienie pomiarów wskaźnikowych zanieczyszczeń powietrza w Karlinie

 

W związku ze skargami mieszkańców miasta Karlino, które wpływają do Straży Miejskiej w Karlinie odnośnie uciążliwości związanych z jakością powietrza w mieście, w rejonie ul. Koszalińskiej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (WIOŚ), w ramach współpracy  ze Strażą  Miejską w Karlinie uruchomił w miesiącu lutym 2012 r. pomiary wskaźnikowe zanieczyszczeń powietrza w rejonie zamieszkania osób skarżących.
 

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w lutym 2012 roku

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu lutym 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2012 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu styczniu 2012 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2.5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2011 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, wykonanych w miesiącu grudniu 2011 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2010

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opublikował w zakładce publikacje  raport  „Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2010”.

 

Prowadzenie zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 

Szkolenie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem szkolenia było przekazanie przedstawicielom zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wiedzy w zakresie obowiązków wynikających z polskich i europejskich przepisów prawnych oraz ustaleń obowiązkowych kontroli w zakresie sposobu realizacji tych obowiązków prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie i jednostki Państwowej Straży Pożarnej Województwa Zachodniopomorskiego. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele zakładów dużego i zwiększonego ryzyka, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW w Szczecinie oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2011 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu listopadzie 2011 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w październiku 2011 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, wykonanych w miesiącu październiku 2011 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2011 r

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu wrześniu 2011 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Informacje o stanie środowiska w powiatach: gryfińskim, polickim, myśliborskim i szczecineckim w 2010 roku

 

W informacjach o stanie środowiska w powiatach: gryfińskim, polickim, myśliborskim i szczecineckim w 2010 roku, przedstawiono ocenę stanu środowiska dla obszaru wymienionych powiatów dokonaną w oparciu o badania monitoringowe przeprowadzone w 2010 roku. Opracowania zawierają także wyniki kontroli użytkowników środowiska przeprowadzonych przez Wydział Inspekcji WIOŚ w Szczecinie w 2010 roku.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2011 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, wykonanych w miesiącu sierpniu 2011 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Komunikat o prezentowanych wynikach stężeń pyłu PM10 na stacji automatycznej w Szczecinku na ul. Przemysłowej w dniu 16.09.2011 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, iż wyniki 1-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 uzyskane w dniu 16 września 2011 r. (piątek), w godzinach od 18:00 do 23:00 na stacji automatycznej w Szczecinku na ul. Przemysłowej zostały zweryfikowane jako błędne. Weryfikacji dokonano w pierwszym dniu roboczym po weekendzie tj. 19 września 2011 r. Tym samym, wyniki z tego okresu zostały automatycznie usunięte ze strony internetowej WIOŚ. W wyniku przeglądu parametrów pracy analizatora ustalono, że główną przyczyną odrzucenia wyników było zacięcie taśmy filtracyjnej w automatycznym analizatorze pyłu PM10.

Informujemy również, iż stężenia pyłu zawieszonego PM10 uzyskane z automatycznych pomiarów na ul. Przemysłowej, uśrednione do doby (wartość normowana) są szczegółowo analizowane po miesięcznej serii z wynikami z pomiarów manualnych (metoda referencyjna) uzyskanych na dwóch pozostałych stacjach w Szczecinku – na ul. Artyleryjskiej i ul. 1-Maja. 

 

Mapy akustyczne

 

W  Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie zostały opracowane mapy akustyczne 10 miast województwa zachodniopomorskiego, jako efekt realizacji projektu PL0298 Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową WIOŚ w Szczecinie sfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącach maj-lipiec 2011 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącach maj-lipiec 2011 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Nowo uruchomiony portal internetowy GEOPOMERANIA

 

Zapraszamy na nowo uruchomiony portal internetowy www.geopomerania.pl, przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców informacji o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącach styczeń-kwiecień 2011 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącach styczeń-kwiecień 2011 r., na  stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Konferencja prasowa - Materiały informacyjne

 

Dnia 8 lutego br. w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca przedsięwzięć iwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącach październik-grudzień 2010 r., na  stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim oraz wyniki benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 za okres lipiec-październik 2010 r.

 

Wykaz przedsięwzięc dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W Unii Europejskiej największe znaczenie dla ochrony wód ma dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, nazywana powszechnie Ramową Dyrektywą Wodną.
RDW wymaga osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu wód powierzchniowych na terenie całej Unii Europejskiej. Wdrożenie dyrektywy wymaga dostosowania do jej wymagań istniejących programów monitoringu wód powierzchniowych. Dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW możliwa była realizacja przez WIOŚ w Szczecinie niżej wymienionych projektów mających na celu realizację monitoringu wód przejściowych i przybrzeżnych, zgodnego z Ramową Dyrektywą Wodną.

 

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010 roku

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010 r., na  stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.
 

Informacja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - art. 8a ust. 2 ustawy o IOŚ

  

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącach maj-lipiec 2010 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim oraz wyniki benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 za okres styczeń-czerwiec 2010 r.
 

Komunikat z 12 lipca 2010 r o wysokich stężeniach ozonu w powietrzu

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, iż w związku
z występującą w ostatnich dniach na obszarze województwa zachodniopomorskiego falą upałów (temperatury powietrza powyżej 30 st. C) wzrosło zagrożenie występowania wysokich poziomów stężeń ozonu w powietrzu. W dniu 10 lipca w godzinach popołudniowych (16:00 do 20:00), pozamiejskie stacje automatyczne w Widuchowej i
w Marwicach wykazały stężenia 1-godzinne przekraczające wartość 180 mikrogramów/m3. Wartość ta stanowi próg informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia poziomu alarmowego wynoszącego 240 mikrogramów/m3.

Wysokie stężenia ozonu stanowią niebezpieczeństwo szczególnie dla dzieci, ludzi starszych oraz osób cierpiących na zaburzenia układu krążenia i dróg oddechowych. W przypadku dalszego utrzymywania się upałów, osoby te powinny unikać w tym czasie przebywania
w miejscach o dużym nasłonecznieniu
.  

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącu kwietniu 2010 r.

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację o wynikach pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu kwietniu 2010 r., na  stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.
 

Powódź - komunikat z 03.06.2010r. „Wyniki pomiarów z Automatycznej Stacji Pomiarów Jakości Wody w Widuchowej”

 

W związku z zaistniałą sytuacją powodziową w dorzeczu Odry Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 26 maja 2010 roku uruchomił pomiary ciągłe jakości wód Odry w Widuchowej. Na stacji mierzone są: poziom wody, odczyn wody, przewodność elektrolityczna oraz zawartość tlenu rozpuszczonego W załączeniu przedstawiamy wykresy obrazujące zmiany stanu wody oraz mierzonych na stacji wskaźników zanieczyszczenia wody.

Z oceny tych danych za okres od 26.05.2010r. do 03.06.2010r wynika, że poziom wody od 01.06.201r wzrósł a następnie powrócił do stanu z  początku miesiąca. W dniu 3.06.2010r. o godzinie 20.00 odnotowano 703 cm, co oznacza 83 cm powyżej stanu alarmowego. W wodach Odry zaznacza się wyraźny spadek tlenu rozpuszczonego. W dniu 03.06.2010 r. o godzinie 20.00 zawartość tlenu wynosiła 8,1 mg O2/l. Przyczynami spadku tlenu są procesy rozkładu zanieczyszczeń organicznych spłukanych z zalanych terenów. Szybkość zachodzenia tych procesów wzrasta z temperaturą wody. W 2009 roku minimalna wartość stężenia tlenu wynosiła 3,9 O2 mg/l.

 

Powódź - wyniki pomiarów z Automatycznej Stacji Pomiarów Jakości Wody w Widuchowej

 

W związku z zaistniałą sytuacją powodziową w dorzeczu Odry Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 26 maja 2010 roku uruchomił pomiary ciągłe jakości wód Odry w Widuchowej. Na stacji mierzone są: poziom wody, odczyn wody, przewodność elektrolityczna oraz zawartość tlenu rozpuszczonego W załączeniu przedstawiam wykresy obrazujące zmiany stanu wody oraz mierzonych na stacji wskaźników zanieczyszczenia wody.

Z oceny tych danych za okres od 26.05.2010r. do 01.06.2010r wynika, że wyraźnie wzrasta poziom wody. W dniu 1.06.2010r. o godzinie 7.00 odnotowano 703 cm, co oznacza 83 cm powyżej stanu alarmowego. Zwiększenie ilości przepływającej wody spowodowało rozcieńczenie składników mineralnych - zmniejszeniu uległa zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie mierzona przewodnictwem właściwym. W porównaniu do wartości z roku ubiegłego nastąpił spadek do wartości 517 mikroS/cm, czyli poniżej stwierdzonej wartości minimalnej z 2009 roku wynoszącej 608 mikroS/cm.

W wodach Odry zaznacza się wyraźny spadek tlenu rozpuszczonego. W dniu 31.05.2010 r. o godzinie 7.00 zawartość tlenu wynosiła 6,8 mg O2/l. Przyczynami spadku tlenu są procesy rozkładu zanieczyszczeń organicznych spłukanych z zalanych terenów. Szybkość zachodzenia tych procesów wzrasta z temperaturą wody. W 2009 roku minimalna wartość stężenia tlenu wynosiła 3,9 O2 mg/l.

Według danych IMGW kulminacja fali powodziowej w Widuchowej przewidywana jest na 2.06.2010r. i możemy się spodziewać dalszego spadku zawartości tlenu, przewodności i pH.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącu marcu 2010 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację o wynikach pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu marcu 2010 r., na  stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Komunikat w związku z aktywnością wulkanu w Islandii

 
 

Wyniki pomiarów stężeń pyłu PM10 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącu lutym 2010 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację o wynikach pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10, wykonanych w miesiącu lutym 2010 r., na  ośmiu stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 oraz zawartych w nim: ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu - rok 2009

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), udostępnia zweryfikowane wyniki rocznych serii pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 oraz oznaczanych w nim: ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu, wykonywanych w punktach pomiarowych województwa zachodniopomorskiego w 2009 r.

 

Wyniki pomiarów stężeń pyłu PM10 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącu styczniu 2010 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o wynikach pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10, wykonanych w miesiącu styczniu 2010 r. na  ośmiu stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w czterech strefach województwa zachodniopomorskiego (Aglomeracja Szczecińska, miasto Koszalin, powiat gryfiński oraz powiat szczecinecki).

 

Uruchomienie nowej stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie uruchomił 10 grudnia 2009 r., w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, stację pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku. Nowa stacja znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. 1 Maja w Szczecinku. Stacja wyposażona jest w dwa poborniki pyłu: wysokoobjętościowy pobornik pyłu zawieszonego PM10 oraz niskoobjętościowy pobornik pyłu zawieszonego PM2,5. Z zebranych próbek, Laboratorium WIOŚ w Szczecinie wykonuje oznaczenia stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10

 

Całodobowe pomiary monitoringu hałasu przy użyciu mobilnej i przewoźnej stacji

 

W ramach projektu PL0298 Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zakupił automatyczne stacje do monitoringu hałasu. Projekt jest realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowania. W maju i czerwcu całodobowe pomiary przy użyciu mobilnej i przewoźnej stacji do monitoringu hałasu wojewódzki inspektorat wykonał w miejscowościach: Barlinek, Kołobrzeg, Szczecinek i Gryfino.

 

Projekt PL0298 pn. Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową WIOŚ w Szczecinie.

 

Projekt PL0298 pn. Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową WIOŚ w Szczecinie. Projekt będzie realizowany w latach 2008-2010 ze środków darowanych przez Królestwo Norwegii, a dostępnych poprzez Norweski Mechanizm Finansowy.

 

Projekt PL0298 - Pierwsza dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

 

W dniu 23.12.2008 r. zrealizowana została pierwsza dostawa sprzętu w ramach projektu PL0298.

 

„Wdrażanie nowego rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów”

 

„Wdrażanie i egzekwowanie przepisów ochrony środowiska w polskich obszarach morskich”

 

„Egzekwowanie przepisów dyrektywy 1999/31/EC o składowaniu odpadów.”

 

„Planowanie w gospodarowaniu wodami w Polsce według Ramowej Dyrektywy Wodnej- stan wdrożenia i dalsze działania w obszarze dorzecza Odry”

 

„Strategia monitoringu i oceny wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”

 

KONKURS MINISTRA GOSPODARKI „POLSKA BEZ AZBESTU”

 

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2005 ROKU

 

W roku 2005 zaszły bardzo istotne zmiany w systemie pomiarowym zanieczyszczeń powietrza, szczególnie w Szczecinie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił 3 nowe automatyczne stacje: w prawobrzeżnej części (ul. Andrzejewskiego), w rejonie Pl. Rodła oraz w części północnej miasta (ul. Łączna).

 

SPOTKANIE Z DZIENNIKARZAMI

 

SPOTKANIE Z DZIENNIKARZAMI Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

„Zarządzanie jakością powietrza”

 

„Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/EC) – Proces Wdrażania w regionie zlewni Parsęty, Regi, Wieprzy i Grabowej”

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisja Europejska DG Rozszerzenie - Biuro Wymiany Informacji Technicznej TAIEX mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach: „Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/EC) – Proces Wdrażania w regionie zlewni Parsęty, Regi, Wieprzy i Grabowej” , 4.10 – 5.10. 2006 r. Kołobrzeg.

 

„Ograniczanie uciążliwości odorowych w Polsce”

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Komisja Europejska -Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia UE – Instrument Pomocy Technicznej w Wymianie Informacji TAIEX serdecznie zapraszają do udziału w seminarium: „Ograniczanie uciążliwości odorowych w Polsce” Seminarium odbędzie się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2008 r. w Międzyzdrojach.

 
Powered by ICOR