Nowości w WIOŚ

Uruchomienie nowej stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie uruchomił 10 grudnia 2009 r., w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, stację pomiaru zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku. Nowa stacja znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. 1 Maja w Szczecinku. Stacja wyposażona jest w dwa poborniki pyłu: wysokoobjętościowy pobornik pyłu zawieszonego PM10 oraz niskoobjętościowy pobornik pyłu zawieszonego PM2,5. Z zebranych próbek, Laboratorium WIOŚ w Szczecinie wykonuje oznaczenia stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10

Równocześnie informujemy, iż WIOŚ w Szczecinie przejął pomiary na stacji pomiarowej zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Artyleryjskiej w Szczecinku, gdzie dokonywane są oznaczenia 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu.

Wyniki pomiarów w grudniu 2009 roku:

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR