Nowości w WIOŚ

Informacja o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2016 roku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że  powiadomił Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego o wystąpieniu w lutym b. r. ryzyka przekroczenia w roku 2016 standardu jakości powietrza przez 24-godzinne stężenia pyłu PM10 na jednym obszarze strefy zachodniopomorskiej – w mieście Myślibórz.

Informację o wystąpieniu ryzyka przekroczeń określono na podstawie analizy wyników 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, uzyskanych na stanowiskach pomiarowych w okresie ostatnich 12 miesięcy – tj. od 01.02.2015 r. do 31.01.2016 r.

Miasto Myślibórz – stwierdzone ryzyko dotyczy stanowiska w Myśliborzu przy ul. Za Bramką. W okresie od 01.02.2015 r. do 31.01.2016 r. na stanowisku tym stwierdzono pomiarami 58 dni z przekroczeniem wartości kryterialnej dla 24-godzinnych stężeń pyłu PM10. Jako główną przyczynę prognozowanych przekroczeń wskazuje się niską emisję zanieczyszczeń do powietrza pochodzącą ze spalania paliw w gospodarstwach domowych na obszarze miasta Myślibórz.”

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR