Nowości w WIOŚ

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 10.02.2017 r.

W dniu 09.02.2017 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych na jednym stanowisku pomiarowym w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego (wartość 57 µg/m3). Na pozostałych stanowiskach stężenia pozostawały na poziomie poniżej wartości dopuszczalnej - wykres1.

W dniach 05-08.02.2017 r. w województwie zachodniopomorskim przekroczenie wartości dopuszczalnej dla stężeń 24-godzinnych wystąpiło 05 lutego 2017 r. na jednym stanowisku w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego, gdzie odnotowano wartość 55 µg/m3.
Nie został przekroczony poziom alarmowy* (wynosi on 300 µg/m3 dla pyłu PM10), ani poziom informowania**.
Poziom alarmowy* - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia całej ludności, wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń.
Poziom informowania** - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń szczególnie wrażliwych grup ludności i w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa informacja.
Wykres 1. Stan na dzień 10.02.2017 r.

W związku z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi informujemy, że w dniu dzisiejszym mogą okresowo wystąpić wyższe stężenia pyłu PM10 i PM2,5. Aktualną wartość Indeksu Jakości Powietrza można sprawdzać na naszej stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl.
Indeks Jakości Powietrza – służy on do informowania społeczeństwa o stanie jakości powietrza. Indeks ten informuje na podstawie wyników pomiarów 1-godzinnych o skutkach zdrowotnych oraz narażeniu wrażliwych grup społeczeństwa na występujące zanieczyszczenie powietrza. Jednak występujący w danej godzinie np. „stan zły” nie oznacza, że zostaną przekroczone poziomy dopuszczalne określone dla zanieczyszczeń pyłowych (PM10 – stężenie 24-godzinne i średnioroczne, PM2,5 – stężenie średnioroczne).
W dniu 09.02.2017 r. indeks ten dla pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarowych przez większość godzin utrzymywał się na poziomie „stan dobry”, okresowo występował „stan umiarkowany”. Natomiast dla pyłu PM2,5 pojawiał się indeks „stan dobry” i „stan umiarkowany”. Z kategorią Indeksu Jakości Powietrza powiązana jest informacja dotycząca skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa – tabela załączona poniżej.

Od początku roku kalendarzowego na wszystkich automatycznych stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 w Zachodniopomorskiem, poziom dopuszczalny stężenia dobowego pyłu został przekroczony przez 10 – 14 dni (w zależności od stanowiska pomiarowego). Dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami poziomu pyłu PM10 wynosi 35 dni w danym roku kalendarzowym.
Stacje pomiarowe odnotowują także wysokie wartości stężeń pyłu PM2,5 – jednak dla tego pyłu obowiązuje poziom dopuszczalny określony jako uśredniony dla całego roku, a wyniki na stronie internetowej podawane są jako stężenia chwilowe (1-godzinne). Dopiero po uzyskaniu danych z całego roku 2017 będzie możliwa ocena, czy poziom dopuszczalny został przekroczony, czy też nie.
Wysokie stężenia pyłów od lat występują w okresach zimowych, szczególnie przy bardzo niskich temperaturach powietrza i bezwietrznej pogodzie. Na wysokie stężenia pyłów w powietrzu ma wpływ przede wszystkim emisja zanieczyszczeń pochodząca z indywidualnego ogrzewania mieszkań (palenie złej jakości opałem w piecach, kominkach).
Pył PM10 i PM2,5 - pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm, natomiast w przypadku PM2,5 – cząstki osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 µm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą osiągać różne rozmiary oraz kształty. Ponadto posiadają zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – m.in. benzo(a)pirenu). Głównym źródłem pyłów w Polsce jest sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe – domy ogrzewane za pomocą węgla i innych paliw stałych, spalanie odpadów w piecach.
Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5. Posiada zdolność przedostawania się głęboko do płuc - pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie, a następnie przedostawać się do krwi.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR