Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Jest nowy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. To dr inż. Sławomir Konieczny.

Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski powołał z dniem 1 maja 2024 r. dr. inż. Sławomira Koniecznego na stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska, w tym ponad 12 lat jako Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Swoje doświadczenia z ochroną przyrody rozpoczął w 1989 r. w Karkonoskim Parku Narodowym, jako kierownik grupy badawczej, realizując wówczas jedną ze swoich pasji, jaką jest herpetofauna Polski (płazy i gady).

Dr inż. Sławomir Konieczny jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). W 1993 r. uzyskał stopień magistra inżyniera, a w 1999 r. stopień naukowy doktora.

W latach 1999-2012  na stanowisku Adiunkta na Wydziale Ekonomicznym ZUT prowadził badania naukowe związane głównie z problematyką ekonomicznych aspektów wykorzystania zasobów środowiska. Jest autorem ponad 70 recenzowanych artykułów naukowych  z zakresu ekonomii, zarządzania, energetyki odnawialnej, wykorzystania funduszy europejskich, ochrony środowiska. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich. W latach 2003-2006 był kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego  Akademii Rolniczej w Sławnie.

 

Od 2011 r. nieprzerwanie pełnił funkcję zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W tym czasie nadzorował m.in.

Wydział Monitoringu Środowiska i Laboratorium, Wydział Organizacyjno-Administracyjny a w ostatnich latach Wydział Inspekcji oraz Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

 

Doktor Konieczny posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków Funduszy Ochrony Środowiska oraz z funduszy UE.

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę. Od kilkudziesięciu lat pasjonuje się krótkofalarstwem (znak SP1NVM) oraz żeglarstwem.

 

Kandydatura doktora Sławomira Koniecznego, zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, otrzymała zgodę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

WIOŚ w Szczecinie - Inspektorzy i pracownicy stoją na straży bezpieczeństwa ekologicznego w województwie zachodniopomorskim! Kontrolują podmioty gospodarcze, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem przepisów prawa. Monitorują  i oceniają stan środowiska.  Dostarczają społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku. Wykrywają i ujawniają przestępców środowiskowych. Inspekcja Ochrony Środowiska działa w trosce o stan środowiska dla zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń