Nowości w WIOŚ

Wykaz przedsięwzięc dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Unii Europejskiej największe znaczenie dla ochrony wód ma dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, nazywana powszechnie Ramową Dyrektywą Wodną.
RDW wymaga osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu wód powierzchniowych na terenie całej Unii Europejskiej. Wdrożenie dyrektywy wymaga dostosowania do jej wymagań istniejących programów monitoringu wód powierzchniowych. Dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW możliwa była realizacja przez WIOŚ w Szczecinie niżej wymienionych projektów mających na celu realizację monitoringu wód przejściowych i przybrzeżnych, zgodnego z Ramową Dyrektywą Wodną.

 

1. Projekt
„Monitoring wód przybrzeżnych i przejściowych realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie”
o wartości 407 000,00 PLN został zrealizowany w latach 2007-2009 w ramach Umowy dotacji Nr 274/2007/Wn 50/MN-PO-BD/D.
2. Projekt
„Monitoring badawczy wskaźników chemicznych zawartości substancji szczególnie szkodliwych w wodach przybrzeżnych i przejściowych województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku”
o wartości 150 000,00 PLN został zrealizowany w 2009 roku w ramach Umowy o dofinansowanie w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne Nr 498/2009/Wn-16/MN-BD/D.
3. Projekt
„Monitoring wód przejściowych i przybrzeżnych województwa zachodniopomorskiego w latach 2010-2012”
o wartości 753 000,00 PLN jest realizowany w latach 2010-2012 w ramach Umowy o dofinansowanie w formie przekazania środków na cele nieinwestycyjne Nr 549/2010/Wn-16/MN-BD/D.
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR