Nowości w WIOŚ

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 08.01.2018 r.

W dniu 08.01.2018 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w województwie, tj. w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego oraz w Szczecinku przy ul. Przemysłowej – wykres 1. Wysokie stężenia pyłów utrzymywały się do godzin południowych, w drugiej części dnia stężenia stopniowo osiągały niższe wartości.

Nie został przekroczony poziom alarmowy* (wynosi on 300 µg/m3 dla pyłu PM10), ani poziom informowania**.

Poziom alarmowy*- poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia całej ludności, wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń.

Poziom informowania**- poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń szczególnie wrażliwych grup ludności i w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa informacja.

Wykres 1. Stężenia 24-godz pyłu PM10 rejestrowane w dniach 04-08.01.2018 r.


 

W związku z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi informujemy, że w dniu dzisiejszym oraz  w dniach następnych mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu PM10 i PM2,5.Aktualną wartość Indeksu Jakości Powietrza można sprawdzać na naszej stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl.

Indeks Jakości Powietrza  służy do informowania społeczeństwa o stanie jakości powietrza. Indeks ten informuje na podstawie wyników pomiarów 1-godzinnych o skutkach zdrowotnych oraz narażeniu wrażliwych grup społeczeństwa na występujące zanieczyszczenie powietrza. Jednak występujący w danej godzinie np. „stan zły” nie oznacza, że zostaną przekroczone poziomy dopuszczalne określone dla zanieczyszczeń pyłowych (PM10 – stężenie 24-godzinne i średnioroczne, PM2,5 – stężenie średnioroczne).

W dniu 08.01.2018 r. indeks ten dla pyłu PM10 kształtował się następująco:

  • Szczecin - utrzymywał się „stan umiarkowany” i „stan dostateczny”,
  • Koszalin - „stan dobry” do „stanu umiarkowanego”,
  • Szczecinek - przeważał „stan dostateczny”, przejściowo pojawiał się „stan zły”.

Natomiast dla pyłu PM2,5 pojawiał się indeks od „stanu umiarkowanego” do „stanu złego”. Z kategorią Indeksu Jakości Powietrza  powiązana jest informacja dotycząca skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa – tabela załączona poniżej.

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza

Jest to pierwszy dzień w roku 2018, kiedy na stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 w województwie zachodniopomorskim poziom dopuszczalny stężenia dobowego pyłu (wynoszący 50 µg/m3) został przekroczony. Dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami poziomu pyłu PM10 wynosi 35 dni w danym roku kalendarzowym.

Stacje pomiarowe odnotowały także wysokie wartości stężeń pyłu PM2,5 – jednak dla tego pyłu obowiązuje poziom dopuszczalny określony jako uśredniony dla całego roku, a wyniki na stronie internetowej podawane są jako stężenia chwilowe (1-godzinne). Dopiero po uzyskaniu danych z całego roku 2018 będzie możliwa ocena, czy poziom dopuszczalny został przekroczony, czy też nie. 

Wysokie stężenia pyłów od lat występują w okresach zimowych, szczególnie przy bardzo niskich temperaturach powietrza i bezwietrznej pogodzie. Na wysokie stężenia pyłów w powietrzu ma wpływ przede wszystkim emisja zanieczyszczeń pochodząca z indywidualnego ogrzewania mieszkań (palenie złej jakości opałem w piecach, kominkach).

Pył PM10 i PM2,5 - pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm, natomiast w przypadku PM2,5 – cząstki osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 µm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą osiągać różne rozmiary oraz kształty. Ponadto posiadają zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – m.in. benzo(a)pirenu). Głównym źródłem pyłów w Polsce jest sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe – domy ogrzewane za pomocą węgla i innych paliw stałych, spalanie odpadów w piecach.

Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5. Posiada zdolność przedostawania się głęboko do płuc - pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie, a następnie przedostawać się do krwi.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR