Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów stężeń pyłu PM10 w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w miesiącu styczniu 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o wynikach pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10, wykonanych w miesiącu styczniu 2010 r. na  ośmiu stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w czterech strefach województwa zachodniopomorskiego (Aglomeracja Szczecińska, miasto Koszalin, powiat gryfiński oraz powiat szczecinecki).

Na wszystkich stanowiskach zarejestrowano stężenia przekraczające poziom dopuszczalny, który dla pyłu PM10 wynosi 50 mikrogramów/m3. Liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego wynosiła od 7 dni na stanowisku w Koszalinie do 18 dni w Szczecinie (ul. Żółkiewskiego). Dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami wynosi 35 w roku kalendarzowym. Z naszego doświadczenia wynika, że taka liczba przekroczeń już w styczniu, stwarza ryzyko, że w roku 2010, poza miastem Koszalin, może zostać przekroczony standard jakości powietrza przez 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na obszarach trzech stref: Aglomeracji Szczecińskiej oraz w powiatach gryfińskim i szczecineckim.
Najwyższe stężenia pyłu PM10 wystąpiły na wszystkich stanowiskach w dniu 26 stycznia przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (najniższa w styczniu temperatura powietrza, wysokie ciśnienie, mała prędkość wiatru oraz niska wilgotność powietrza). Natomiast na żadnym stanowisku nie zarejestrowano stężeń przekraczających poziom alarmowy dla 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, wynoszący 200 mikrogramów/m3.

Oprócz niekorzystnych warunków meteorologicznych, przypuszczalnymi przyczynami nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 były szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów oraz emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Wyniki pomiarów:

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR