Nowości w WIOŚ

PORADNIK DLA ROLNIKÓW – PROGRAM AZOTANOWY

 Z dniem 27.07.2018 r. weszło w życie rozporządzenieRady Ministrówz dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1339) w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

 Program działań zawiera:

1)określone z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej z procesami nawożenia, gospodarki nawozami w gospodarstwach rolnych, służące celom, o których mowa w ust. 1, obejmujące:

a) ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i warunki nawożenia na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, a także równowagi między możliwym do przewidzenia zapotrzebowaniem upraw na azot a zasilaniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia,

b) wskazanie okresów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, oraz dawek nawozów i sposobów nawożenia,

c) określenie warunków, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione,

d) określenie warunków przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania,

e) planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych roślin,

f) określenie listy upraw intensywnych,

g) określenie współczynników przeliczeniowych sztuk rzeczywistych zwierząt gospodarskich na duże jednostki przeliczeniowe,

h) określenie sposobu obliczania sztuk przelotowych zwierząt gospodarskich i ich stanu średniorocznego,

i) określenie sposobu obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych,

j) określenie średnich rocznych wielkości produkcji odchodów zwierzęcych i koncentracji zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia gospodarskiego, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymania,

k) określenie sposobu obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych,

l) określenie maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym,

m) określenie sposobu ustalania wielkości rocznej dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych;

2)sposób dokumentowania realizacji programu działań;

3)określenie harmonogramu rzeczowego i czasowego realizacji środków, o których mowa w pkt 1 lit.
a–e.

Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Kodeks_przeciwdzialania_uciazliwosci_zapachowej.pdf  4653 k 2019-12-02 09:00:11  Andrzej Miluch  Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej 
Ochrona_wod_przed_zanieczyszczeniami_w_kontekscie_prawa_wodnego.pdf  3678 k 2019-12-02 08:43:31  Andrzej Miluch  Ochrona wód przed zanieczyszczeniami w kontekście prawa wodnego 
Ulotka_informacyjna_Program_azotanowy.pdf  592 k 2019-12-02 08:44:41  Program azotanowy - Co robi rolnik aby nie zanieczyszczać wód 
Ulotka_informacyjna_Program_azotanowy.pdf  592 k 2019-12-02 08:59:27  Andrzej Miluch  Ulotka informacyjna - Program azotanowy 
Rozporzadzenie_Rady_Ministrow_z_dnia_5_czerwca_2018_r._(Dz._U._2018_poz._1339).pdf  921 k 2019-12-02 09:04:14  Andrzej Miluch  W sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 
Zasada_wzajemnej_zgodnosci_(cross_compliance).pdf  12843 k 2019-12-02 08:45:45  Andrzej Miluch  Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance) 
Zbior_Zalecen_Dobrej_Praktyki_Rolniczej_2019.pdf  3403 k 2019-12-02 08:40:26  Andrzej Miluch  Zbiór Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej – 2019 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR