Nowości w WIOŚ

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 26.01.2018 r.

W dniu 26.01.2018 r. wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Szczecinku (ul. Przemysłowa) oraz w Koszalinie (ul. Armii Krajowej). W dniach od 22.01.2018 r. do 25.01.2018 r. przekroczenie wartości dopuszczalnej odnotowano 23.01.2018 r. na wszystkich stanowiskach w województwie zachodniopomorskim – wykres 1.

Nie został przekroczony poziom alarmowy* (wynosi on 300 µg/m3 dla pyłu PM10), ani poziom informowania**.
Poziom alarmowy* - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia całej ludności, wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń.
Poziom informowania** - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń szczególnie wrażliwych grup ludności i w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa informacja.
Wykres 1. Stężenia 24-godz. pyłu PM10 rejestrowane w dniach 22-26.01.2018 r.

W związku z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi informujemy, że w dniu dzisiejszym oraz w dniach następnych mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu PM10 i PM2,5. Aktualną wartość Indeksu Jakości Powietrza można sprawdzać na naszej stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl.
Indeks Jakości Powietrza służy do informowania społeczeństwa o stanie jakości powietrza. Indeks ten informuje na podstawie wyników pomiarów 1-godzinnych o skutkach zdrowotnych oraz narażeniu wrażliwych grup społeczeństwa na występujące zanieczyszczenie powietrza. Jednak występujący w danej godzinie np. „stan zły” nie oznacza, że zostaną przekroczone poziomy dopuszczalne określone dla zanieczyszczeń pyłowych (PM10 – stężenie 24-godzinne i średnioroczne, PM2,5 – stężenie średnioroczne).
W dniu 26.01.2018 r. indeks ten dla pyłu PM10 kształtował się następująco:
• Szczecin – przeważał „stan bardzo dobry” i „stan dobry”, w godzinach wieczornych wystąpiły pojedyncze godziny ze „stanem umiarkowanym” i „stanem dostatecznym”,
• Koszalin – od godzin porannych do popołudniowych występował „stan bardzo dobry” i „stan dobry”, natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych występował „stan umiarkowany” i „stan dostateczny” oraz jedna godzina ze „stanem złym”,
• Szczecinek – przeważał „stan dobry”, w godzinach porannych wystąpił „stan umiarkowany” i „stan dostateczny”.
Natomiast dla pyłu PM2,5 w Szczecinie przeważał indeks „stanu bardzo dobrego” i „stanu dobrego”, a przejściowo w godzinach wieczornych indeks „stanu umiarkowanego” oraz jedna godzina z indeksem „stanu złego”. Z kategorią Indeksu Jakości Powietrza powiązana jest informacja dotycząca skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa – tabela załączona poniżej.

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza
Jest to czwarty dzień w roku 2018, kiedy na stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 w województwie zachodniopomorskim poziom dopuszczalny stężenia dobowego pyłu (wynoszący 50 µg/m3) został przekroczony. Dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami poziomu pyłu PM10 wynosi 35 dni w danym roku kalendarzowym.
Stacje pomiarowe odnotowały także wysokie wartości stężeń pyłu PM2,5 – jednak dla tego pyłu obowiązuje poziom dopuszczalny określony jako uśredniony dla całego roku, a wyniki na stronie internetowej podawane są jako stężenia chwilowe (1-godzinne). Dopiero po uzyskaniu danych z całego roku 2018 będzie możliwa ocena, czy poziom dopuszczalny został przekroczony, czy też nie.
Wysokie stężenia pyłów od lat występują w okresach zimowych, szczególnie przy bardzo niskich temperaturach powietrza i bezwietrznej pogodzie. Na wysokie stężenia pyłów w powietrzu ma wpływ przede wszystkim emisja zanieczyszczeń pochodząca z indywidualnego ogrzewania mieszkań (palenie złej jakości opałem w piecach, kominkach).
Pył PM10 i PM2,5 - pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm, natomiast w przypadku PM2,5 – cząstki osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 µm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą osiągać różne rozmiary oraz kształty. Ponadto posiadają zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – m.in. benzo(a)pirenu). Głównym źródłem pyłów w Polsce jest sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe – domy ogrzewane za pomocą węgla i innych paliw stałych, spalanie odpadów w piecach.
Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5. Posiada zdolność przedostawania się głęboko do płuc - pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie, a następnie przedostawać się do krwi.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR