Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Uciążliwości zapachowe na obszarze Miasta Szczecin - 12 marca 2024 r.

 Informacja o działaniach WIOŚ w Szczecinie podjętych w dniu 12 marca 2024 r. w reakcji na uciążliwości zapachowe na obszarze Miasta Szczecin i podwyższone stężenia dwutlenku siarki w powietrzu

W dniu 12.03.2024 r. (wtorek) w godzinach 19:00-21:00 wystąpiły wysokie stężenie dwutlenku siarki na stacji w Szczecinie przy ul. Łącznej (maksymalne stężenie 1-godzinne wyniosło 347,8 µg/m3) oraz przy ul. Piłsudskiego (maksymalne stężenie 1-godzinne wyniosło 161,2 µg/m3) funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Nie zostały przekroczone poziomy kryterialne określone dla dwutlenku siarki, jednak oba stanowiska w Szczecinie odnotowały znaczący wzrost tego zanieczyszczenia. W północnej części Szczecina i na terenie powiatu polickiego był wyczuwalny gryzący i duszący zapach siarki.

Wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego rozumiane jest jako przekroczenie 1 - godzinnej wartości stężenia substancji, określonej dla tej substancji w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) – poziom dopuszczalny dla dwutlenku siarki stężeń 1-godzinnych wynosi 350 μg/m3 i może być przekraczany 24 razy w roku kalendarzowym. Poziom alarmowy wynosi 500 μg/m3 zanotowany przez 3 kolejne godziny na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2.

Kierunki wiatrów zarejestrowane na stacji przy ul. Łącznej w Szczecinie w czasie wystąpienia wysokiego stężenia dwutlenku siarki w dniu 12.03.2024 r. wskazują na wiatry północno-zachodnie (NW), północno-północno-zachodni (NNW) i północno-północno-wschodni (NNE).

Około godziny 21:00 inspektorzy WIOŚ w Szczecinie udali się w teren. Jadąc w stronę północnych dzielnic miasta ustalili, że na ul. Nehringa, ul. Kościelnej nie występują uciążliwości odorowe. Stwierdzono, iż na terenie zakładu FOSFAN S.A. jest eksploatowana instalacja, zaobserwowano emisję z emitorów E-4, E-5a, E-6a, dym wydobywał się z dużą intensywnością. Przy ul. Narciarskiej również nie był wyczuwalny złowonny zapach. W trakcie oględzin przy ul. Strzałowskiej wyczuwalna była woń spalanego węgla i drewna. Przy ul. Bandurskiego wyczuwalny był głównie zapach emisji niskiej z kotłów na paliwo stałe, z okolicznych domków jednorodzinnych oraz zapach fosforowy. Natomiast przy ul. Dębogórskiej w powietrzu wyczuwalny był zapach przypominający fosforyty. W trakcie oględzin wiatr ustał około godz. 22:30, a o godz. 23:30 zmienił się na północno - wschodni. Czynności sprawdzające inspektorzy zakończyli ok. godz. 00:30. W toku wizji terenowych inspektorzy wykorzystali urządzenie pomiarowe Multirae Lite. Pomiar miał charakter chwilowy, nie był objęty metodą akredytowaną. Nie stwierdzono przekroczeń SO2 w powietrzu. Miernik wskazał występowanie CO.

Z informacji będących w posiadaniu przez WIOŚ w Szczecinie wynika, że w FOSFAN S.A. obecnie (do 16 marca 2024 r.) trwa produkcja nawozów fosforowych (superfosfat pylisty) .

Trwa bieżąca wymiana informacji z Regionalnym Wydziałem Monitoringu Środowiska w Szczecinie. WIOŚ w Szczecinie pozostaje także w stałym kontakcie z WCZK w Szczecinie oraz z Wicewojewodą Zachodniopomorskim.

Nadal trwają kontrole dwóch zakładów Grupy Azoty w Policach. Poddawane są analizie dokumenty, przesłane przez kontrolowane firmy. Trwa weryfikacja przekazanych informacji z zakładu Grupa Azoty Polyolefins dotyczących prowadzonych przez Zakład procesów oraz zgodności działalności z posiadaną decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Zaplanowana jest także kontrola zakładu FOSFAN S.A. w Szczecinie.