Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Karolina Kłobus – powołana na stanowisko Zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dr inż. Sławomira Koniecznego powołał z dniem 10 maja 2024 r. Karolinę Kłobus na stanowisko Zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pani Karolina Kłobus dotychczas pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ w Szczecinie.

Karolina Kłobus jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Studia ukończyła w 2003 r. uzyskując tytuł magistra prawa, broniąc pracy w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego. Od 2011 roku pracuje w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ukończyła podyplomowe studia na Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku Zarządzanie i Auditing w Ochronie Środowiska, a także organizowane przez Uniwersytet Szczeciński o kierunku „Biopaliwa i odnawialne źródła energii”. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego według PN-EN ISO 14001:2015. Aktywnie uczestniczyła w pracach Grup Projektowych w ramach międzynarodowej współpracy pn. Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych”, który był wspólnym działaniem Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Norweskiej Agencji Środowiska.

 

Pani Karolina Kłobus sprawując funkcję naczelnika Wydziału Inspekcji odpowiadała m.in. za:

·         kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

·         podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;

·         przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;

·         wykonywaniem zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

·         udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

·         wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;

·         przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

·         współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;

WIOŚ w Szczecinie - Inspektorzy i pracownicy stoją na straży bezpieczeństwa ekologicznego w województwie zachodniopomorskim! Kontrolują podmioty gospodarcze, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem przepisów prawa. Dostarczają społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku. Wykrywają i ujawniają przestępców środowiskowych. Inspekcja Ochrony Środowiska działa w trosce o stan środowiska dla zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń.