Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Działania WIOŚ w Szczecinie podjęte w związku z podejrzeniem zanieczyszczenia zbiorników wodnych (śnięcia ryb) - Aktualizacja

Jezioro Pile

W piątek, 2 września 2022 r., około godz. 13:00 do WIOŚ w Szczecinie wpłynęła informacja z WCZK w Szczecinie, dotycząca śniętych ryb, zaobserwowanych na południowym brzegu jeziora Pile, na wysokości drogi przeciwpożarowej nr 4, na trasie Borne Sulinowo – Łubowo, gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki.

W tym samym dniu Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie dokonali oględzin miejsca wskazanego we wniosku. W wodzie nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń, piany, ani zapachu substancji chemicznych. Podczas oględzin stwierdzono kilkadziesiąt sztuk śniętych ryb, głównie sielaw oraz pojedynczych okoni.

Podczas oględzin pracownik CLB Oddział w Szczecinie GIOŚ pobrał próbkę wody z jeziora do badań laboratoryjnych w zakresie wskaźników: azot ogólny, fosfor ogólny, zawiesiny ogólne. Na miejscu zmierzono: pH, przewodność, tlen rozpuszczony oraz pobrano próbkę wody do oceny hydrobiologicznej.

Poprzednie zgłoszenie wpłynęło w dniu 29 sierpnia 2022 r., około godz. 17:20 do WIOŚ w Szczecinie telefonicznie. Stanowił je wniosek osoby fizycznej, dotyczący dużej ilości ryb w jeziorze Pile, w miejscowości Dąbrowica (gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki). Jeszcze tego samego dnia inspektorzy WIOŚ w Szczecinie przeprowadzili oględziny jeziora Pile w miejscowości Dąbrowica.

W wodzie nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń, ani zapachu substancji chemicznych. Na powierzchni wody i wzdłuż linii brzegowej stwierdzono pojedyncze sztuki śniętych ryb, głównie sielawy. W toni wodnej stwierdzono występowanie ławic małych, żywych ryb.

W trakcie kontroli pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Szczecinie dokonali akredytowanego poboru prób wody, celem określenia stanu fizyczno-chemicznego oraz oceny hydrobiologicznej. Na miejscu zmierzono również odczyn wody, przewodność elektryczną oraz zawartość tlenu rozpuszczonego.

BADANIA WYNIKI:W trakcie realizacji.

WNIOSKI:  Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych wody informacja zostanie uzupełniona.

Zdjęcie: 

Śnięte ryby na południowym brzegu jeziora Pile

Śnięte ryby przy brzegu jeziora Pile