Nowości w WIOŚ

Współczynniki korekcyjne dla automatycznych pomiarów pyłu PM10 i PM2,5

Pomiary automatyczne służą do informowania społeczeństwa na bieżąco o wysokości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Nie są one metodą referencyjną dla pyłu PM10 i PM2,5, natomiast umożliwiają szybkie reagowanie na możliwość wystąpienia poziomów alarmowych substancji w powietrzu (określonych dla SO2, NO2, pyłu zawieszonego PM10 i ozonu). W przypadku pyłu PM10 – podjęcie działań określonych w planach działań krótkoterminowych stanowiących integralną część programów ochrony powietrza. Spełnienie wymagań wysokiej jakości przez pomiary automatyczne pyłu PM10 i PM2,5 zapewnia się poprzez wykazanie równoważności tak uzyskanych wyników z pomiarami referencyjnymi, jakimi są pomiary manualne. Temu służą tzw. współczynniki korekcyjne dla pomiarów automatycznych, określone na podstawie równolegle prowadzonych pomiarów automatycznych i manualnych pyłu PM10 i pyłu PM2,5.

Celem określenia równoważności automatycznych metod pomiaru stężeń pyłu PM10 i PM2,5 z metodą referencyjną, w 2015 r. w województwie zachodniopomorskim prowadzone były pomiary porównawcze na trzech stacjach:

  • w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego – dla pyłu PM10 i PM2,5,
  • w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej – dla pyłu PM10,
  • w Szczecinku przy ul. Przemysłowej dla pyłu PM10.

Manualne pomiary pyłu PM10 (8 stanowisk) i pyłu PM2,5 (4 stanowiska) WIOŚ w Szczecinie wykonuje w województwie zachodniopomorskim stosując metodykę referencyjną, którą jest metoda grawimetryczna (metoda manualna) pomiaru stężenia pyłu zawieszonego. Jest to zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 rokuw sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032) określającym metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu jak również stosowane metodyki referencyjne.

W przypadku wykonywania pomiarów metodami manualnymi, każdą miesięczną serię 24-godzinnych średnich pomiarowych udostępnia się do końca następnego miesiąca, co wskazano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485).

Określenie tzw. współczynników korekcyjnych dla pomiarów automatycznych na podstawie równolegle prowadzonych na tych stacjach pomiarów automatycznych i manualnych pyłu PM10 i pyłu PM2,5 spowoduje, iż wyniki pomiarów automatycznych (stężenia 1-godzinne) zostaną przeliczone od 1 stycznia 2015 r. według danego współczynnika korekcyjnego i będą prezentowane „on-line” już jako dane z zastosowanym współczynnikiem korekcyjnym. Przeliczenia będą dokonane zgodnie z „Procedurą wyznaczania współczynników korekcyjnych dla bieżącego potwierdzania równoważności automatycznych metod pomiaru stężeń pyłu PM10 i PM2,5 z metodą referencyjna” przygotowaną przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące GIOŚ. Równocześnie informujemy, że „dane surowe” będą dostępne w siedzibie WIOŚ w Szczecinie.

Należy podkreślić, że waga pomiarów porównawczych w systemach jakości sieci monitoringowych jest niezwykle istotna. Z jednej strony, jeżeli wyniki uzyskane z pomiarów ciągłych (automatycznych) będą zaniżone, narażą ludność na przebywanie w środowisku o pogorszonych standardach jakości, co w efekcie końcowym może się przełożyć na zdrowie społeczeństwa. Z drugiej strony, jeżeli będą zawyżone to wyniki również będą obarczone błędem.

Informacje o badaniach równoważności pyłu zawieszonego zostały także przedstawione na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w materiale „Jak się mierzy pył zawieszony w powietrzu?” http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/315-jak-sie-mierzy-pyl-zawieszony-w-powietrzu.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR