Nowości w WIOŚ

Informacja dla przedsiębiorców

Do dnia 15 marca 2014 roku przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie - Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów wytworzonych w roku 2013, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do  odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Sprawozdanie muszą złożyć:

  • wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
    •  zbierania odpadów
    • przetwarzania odpadów

obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów

  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Za niezłożenie w terminie sprawozdania grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości 500 złotych.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego po stwierdzeniu, że sprawozdanie zostało złożone po terminie przekazuje informację do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który wymierza karę w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku nieterminowego złożeniu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów wojewódzki inspektor nie ma możliwości odstąpienia od wymierzenia kary. W związku z powyższym  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przypomina o obowiązku złożenia do  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zbiorczego zestawienia o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2013 w terminie do dnia 15 marca 2014 roku

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR