Nowości w WIOŚ

Komunikat Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

  Z dniem 6 września 2019 r. wchodzą w życie zapisy art. 25 ust. 6f znowelizowanej ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), w myśl którego posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

 Zgodnie z powyższym posiadacz odpadów ma obowiązek:

  • zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów palnych dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny,
  • przekazania informacji umożliwiających logowanie się do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

Dane te można przekazywać do WIOŚ w Szczecinie lub Delegatury WIOŚ w Koszalinie, w sposób zapewniający zachowanie ich w poufności, za pośrednictwem ePUAP, przesyłką pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR