Nowości w WIOŚ

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 17.02.2017 r.

W dniach 13-16.02.2017 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie, a 12 lutego na stanowisku w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego – wykres 1.

Nie został przekroczony poziom alarmowy* (wynosi on 300 µg/m3 dla pyłu PM10), ani poziom informowania**.
Poziom alarmowy* - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia całej ludności, wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń.
Poziom informowania** - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń szczególnie wrażliwych grup ludności i w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa informacja.
Wykres 1. Stan na dzień 17.02.2017 r.W związku z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi informujemy, że w dniu dzisiejszym mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu PM10 i PM2,5. Aktualną wartość Indeksu Jakości Powietrza można sprawdzać na naszej stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl.
Indeks Jakości Powietrza – służy on do informowania społeczeństwa o stanie jakości powietrza. Indeks ten informuje na podstawie wyników pomiarów 1-godzinnych o skutkach zdrowotnych oraz narażeniu wrażliwych grup społeczeństwa na występujące zanieczyszczenie powietrza. Jednak występujący w danej godzinie np. „stan zły” nie oznacza, że zostaną przekroczone poziomy dopuszczalne określone dla zanieczyszczeń pyłowych (PM10 – stężenie 24-godzinne i średnioroczne, PM2,5 – stężenie średnioroczne).
W dniu 16.02.2017 r. indeks ten dla pyłu PM10 w Szczecinie i Koszalinie utrzymywał się w kategoriach „stan dobry”, „stan umiarkowany” i „stan dostateczny”, a w Szczecinku – od „stanu dobrego” do „stanu złego”. Natomiast dla pyłu PM2,5 pojawiał się indeks od „stanu dobrego” do „stanu złego”. Z kategorią indeksu jakości powietrza powiązana jest informacja dotycząca skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa – tabela załączona poniżej.

Od początku roku kalendarzowego na wszystkich automatycznych stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 w Zachodniopomorskiem, poziom dopuszczalny stężenia dobowego pyłu został przekroczony przez 14 – 20 dni (w zależności od stanowiska pomiarowego). Dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami poziomu pyłu PM10 wynosi 35 dni w danym roku kalendarzowym.
Stacje pomiarowe odnotowują także wysokie wartości stężeń pyłu PM2,5 – jednak dla tego pyłu obowiązuje poziom dopuszczalny określony jako uśredniony dla całego roku, a wyniki na stronie internetowej podawane są jako stężenia chwilowe (1-godzinne). Dopiero po uzyskaniu danych z całego roku 2017 będzie możliwa ocena, czy poziom dopuszczalny został przekroczony, czy też nie.
Wysokie stężenia pyłów od lat występują w okresach zimowych, szczególnie przy bardzo niskich temperaturach powietrza i bezwietrznej pogodzie. Na wysokie stężenia pyłów w powietrzu ma wpływ przede wszystkim emisja zanieczyszczeń pochodząca z indywidualnego ogrzewania mieszkań (palenie złej jakości opałem w piecach, kominkach).
Pył PM10 i PM2,5 - pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm, natomiast w przypadku PM2,5 – cząstki osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 µm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą osiągać różne rozmiary oraz kształty. Ponadto posiadają zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – m.in. benzo(a)pirenu). Głównym źródłem pyłów w Polsce jest sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe – domy ogrzewane za pomocą węgla i innych paliw stałych, spalanie odpadów w piecach.
Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5. Posiada zdolność przedostawania się głęboko do płuc - pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie, a następnie przedostawać się do krwi.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR