Zaświadczenia

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2007 r. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 255, poz. 1635), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że:
 

 1. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.
 2. Opłacie skarbowej w wysokości 10 zł podlegają decyzje wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawie:
  • przedłużenia terminu wykonania obowiązku,
  • wyznaczenia terminu usunięcia naruszenia,
  • zgody na podjęcie użytkowania,
  • odroczenia terminu płatności kary,
  • zmiany stawki kary biegnącej,
  • ustania przekroczenia.
 3. Opłacie skarbowej w wysokości 105 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że:
  • pomieszczenia do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin, sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi określone w przepisach o ochronie środowiska,
  • obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska,
  • na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę.

Do wszystkich wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć pokwitowanie opłaty skarbowej.

Opłaty uiszcza się w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Właściwy organ podatkowy:

Urząd Miasta Szczecina 

Rachunek bankowy: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Rozporządzenie MF z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu.pdf  26 k 2007-03-07 00:09:08  Andrzej Miluch  Rozporządzenie MF z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.pdf  235 k 2007-03-07 00:04:49  Andrzej Miluch  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR