Nowości w WIOŚ

Komunikat w sprawie wysokich stężeń dwutlenku siarki, pyłu PM10 i PM2,5 w dniu 5.05.2017 r. w Szczecinie

W dniu 5.05.2017 r. w godzinach wieczornych w Szczecinie odnotowano wysokie stężenia dwutlenku siarki i pyłu PM2,5 na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego oraz pyłu PM10 na stacji przy ul. Łącznej. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie podjęli działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn przedmiotowego zjawiska.

Dane meteorologiczne wskazują, że w dniu 5.05.2017 r. w godzinach wieczornych w Szczecinie przeważały wiatry z kierunku północno-zachodniego. Dokonano sprawdzenia warunków pracy instalacji, w tym urządzeń ochrony powietrza, zakładów znajdujących się w północnej części Szczecina oraz w Policach, których profil produkcji wskazywałby na możliwość emisji (również w przypadku awarii) większych ilości dwutlenku siarki oraz pyłu. Ustalono, że w dniu 5.05.2017 r. prowadzący powyższe instalacje nie odnotowali istotnych odstępstw od ich reżimów technologicznych.
Charakter oraz wysokość stężeń zanieczyszczeń zarejestrowanych w dniu 5.05.2017 r. na stacjach pomiarowych w Szczecinie, jak również kierunek wiatru wskazują, że ich prawdopodobnym źródłem mogła być łączna emisja z zakładów przemysłowych zlokalizowanych w tym rejonie w połączeniu z występującymi w tym dniu niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (słabe wiatry oraz niski pułap chmur). Takie warunki nie sprzyjały rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, przez co mogły spowodować ich kumulację, a następnie na skutek wystąpienia silniejszych podmuchów wiatru północno-zachodniego i przemieszczenie się skumulowanego ładunku zgodnie z jego kierunkiem nad dzielnice Szczecina w kierunku południowym. Kilka godzin później podwyższone stężenia dwutlenku siarki zarejestrowano na stacji pomiarowej w Widuchowej (oddalonej o ok. 30 km na południowy-zachód od Szczecina), ale były już one kilkukrotnie niższe od tych zarejestrowanych w Szczecinie. Należy zaznaczyć, że podwyższone stężenia dwutlenku siarki i pyłów były rejestrowane na wyżej wymienionych stacjach maksymalnie przez 3 godziny.
W przypadku dwutlenku siarki (stacja pomiarowa przy ul. Piłsudskiego) nie wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego określonego dla stężeń 1-godzinnych, ani poziomu dopuszczalnego określonego dla stężeń 24-godzinnych. Zarejestrowano jedno przekroczenie poziomu dopuszczalnego określonego dla stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki. Poziom dopuszczalny dla stężeń 1-godzinnych może być przekraczany 24 razy w roku kalendarzowym. Od początku roku było to pierwsze takie przekroczenie.
Podwyższone stężenia chwilowe pyłu zawieszonego PM10 (stacja pomiarowa przy ul. Łącznej) nie spowodowało przekroczenia poziomu informowania, poziomu alarmowego ani poziomu dopuszczalnego, określonego dla stężeń 24-godzinnych. Dla pyłu PM2,5 (stacja pomiarowa przy ul. Piłsudskiego) poziom dopuszczalny określony jest tylko dla stężenia średniorocznego.
Informacje dotyczące jakości powietrza znajdują się na naszej stronie internetowej w następujących lokalizacjach:
1. Standardy jakości powietrza - http://powietrze.wios.szczecin.pl/standardy-jakosci-powietrza,
2. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok”
 

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR