Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Działania WIOŚ w Szczecinie w związku z zanieczyszczeniem ściekami rzeki Iny

Zgłoszenia o zanieczyszczeniu Iny – 18.08.2022r.

Dnia 18.08.2022 r. około godz. 20.10 dyżurujący podczas zmiany popołudniowej inspektor grupy interwencyjnej WIOŚ w Szczecinie odebrał zgłoszenie telefoniczne od dyżurnego KPP Stargard, który poinformował o  zanieczyszczeniu rzeki Iny ściekami na wysokości ul. Brzozowej w Stargardzie. Inspektor przyjmujący zgłoszenie rozpoznawał wówczas w terenie dwie inne sprawy dotyczące zanieczyszczenia rzek i poinformował zgłaszającego, że zanieczyszczenie Iny prawdopodobnie jest związane z uruchomieniem przelewów burzowych (z uwagi na intensywne opady deszczu) zarządzanych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., w związku z czym konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Służb miejskich.

Tego samego dnia, około godziny 23.40 wpłynęło kolejne zgłoszenie telefoniczne w przedmiotowym temacie od przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Inspektor poinformował, że WIOŚ w Szczecinie posiada informacje nt. zdarzenia, a działania podjęte zostaną niezwłocznie w ramach posiadanych środków osobowych i technicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty dotyczące przyjęcia zgłoszeń w omawianym zakresie oraz dalsze przedstawione poniżej działania Inspektorów, informacje zawarte w poście opublikowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook dnia 21. Sierpnia 2022 r. nie są zgodne z faktycznym przebiegiem zdarzeń i działaniami podjętymi przez WIOŚ w Szczecinie. W związku z powyższym WIOŚ w Szczecinie dnia 5. Września 2022 r. skierował pismo do Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy z prośbą o sprostowanie treści opublikowanej przez organizację. .

Zgłoszenia o zanieczyszczeniu Iny i działania WIOŚ – 19.08.2022r.

Dnia 19.08.2022 r. o godz. 9.30 wpłynęło pocztą elektroniczną zgłoszenie powyższego stowarzyszenia, zawierające dokumentację fotograficzną. Inspektor skontaktował się ze zgłaszającym i przedstawił szczegółowo dane posiadane w sprawie przez WIOŚ.

Tego samego dnia około godziny 11:00 inspektorzy GIW udali się do miejscowości Lubowo oraz Stargard celem wykonania oględzin terenu i pobrania prób wody rzeki Iny.

Działania nad Iną w miejscowości Lubowo

Woda w rzece Inie na wysokości miejscowości Lubowo była szara i mętna. Na brzegu w okolicy mostu stwierdzono kilkanaście śniętych ryb (m.in. jazgarz, miętus, płoć, rozpiór) i kilka martwych minogów. Pod mostem w toni wody ujawniono kilka dziubkujących ryb, co mogło wskazywać na deficyt tlenu rozpuszczonego w wodzie. Dokonano pomiarów fizykochemicznych wody potwierdzając, że zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie jest niska i wynosi 0,67 mg/l. Pobrano próby wody do dalszych badań w laboratorium CLB GIOŚ.

Działania nad Iną w miejscowości Stargard

W Stargardzie przy ul. Brzozowej, gdzie w pobliżu Iny zlokalizowano kolektor burzowy ujawniono ślad wysokiego poziomu wody oraz, na skarpach wzdłuż kanału burzowego, zalegające zanieczyszczenia stałe, takie jak fragmenty folii, patyczki higieniczne, chusteczki higieniczne, papier. Zanieczyszczenia stałe zauważalne były również na powierzchni lustra wody w kanale burzowym w okolicy grobli dzielącej kanał burzowy z rzeką Iną. Znajdowały się również na porastającej brzeg rzeki roślinności lądowej (papier, fragmenty folii, zużyte środki higieny osobistej). Woda w rzece Ina była koloru brunatno-zielonego. Na wysokości przelewów burzowych nie stwierdzono śniętych ryb. W górnym odcinku rzeki dokonano pomiarów fizykochemicznych jej wód stwierdzając, że zawartość tlenu rozpuszczonego wynosi 3,75mg/l. Pobrano próby wody do dalszych badań w laboratorium CLB GIOŚ.

Wyniki badań prób

Pobrane próbki wody powierzchniowej zostały zbadane w zakresie następujących wskaźników: ChZTCr, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, azot ogólny, azot amonowy, zawiesiny ogólne, fosfor ogólny. Uzyskane wyniki porównano następnie z wartościami granicznymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1475).

Analiza wyników pobranej próbki wody w miejscowości Lubowo wykazała, że wartości wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (azot amonowy, azot ogólny, fosfor ogólny) i warunki tlenowe (tlen rozpuszczony) przekroczyły znacząco wartości graniczne dla II klasy jakości wód, określonej we wskazanym rozporządzeniu.

Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb mógł być stwierdzony w wodzie deficyt tlenu (0,67 mg O2/l). Niekorzystne warunki tlenowe wystąpiły również w rzece Ina na wysokości przelewów burzowych przy ul. Brzozowej w Stargardzie, gdzie zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie w dniu oględzin wyniosła 3,72 mg O2/l.

Działania w kolejnych dniach

Dnia 19.08.2022 r. Inspektor skontaktował się z zarządcą ww. przelewów burzowych – Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. Spółka, która w piśmie tego samego dnia przekazała szczegółowe wyjaśnienia w sprawie uruchomienia przelewów burzowych dnia 18.08.2022 r. przy ul. Brzozowej w Stargardzie. Dnia 22.08.2022r. Wody Miejskie Sp. z o.o. powiadomiły WIOŚ o kolejnym, czwartym zadziałaniu przelewów burzowych i wypływie mieszaniny ścieków komunalnych i wód opadowych z sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Dalsze działania pokontrolne WIOŚ

W przedmiotowej sprawie w ramach działań pokontrolnych skierowano:

– wystąpienie do Prezydenta Miasta Stargard, z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie działań stanowiących rozwiązanie omawianego problemu, występującego w czasie nawalnych opadów;

– wniosek do Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. o przedłożenie pisemnej informacji o stopniu zaawansowania procedury postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania do wód powierzchniowych w okresie deszczowym ścieków pochodzących z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej;

– wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie o udzielenie informacji o zakresie realizacji przez Wody Miejskie Stargard Spółka z o.o. nałożonych w decyzji RDOŚ w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2021 r. obowiązków wykonywania pomiarów zawartości substancji w wodach rzeki Iny i kanału burzowego (ulgi) przy ul. Brzozowej w Stargardzie oraz ilości ścieków odprowadzanych poprzez przelew burzowy po jego uruchomieniu.

Trwa postępowanie wyjaśniające. Należy podkreślić, że WIOŚ w Szczecinie już 7 września 2020 r. w swoim piśmie do władz miasta zwrócił uwagę na problem przedostawania się ścieków z przelewów burzowych do rzeki Iny. Ponadto w styczniu 2022 r. organ zwrócił się do RZGW w Szczecinie PGW Wody Polskie o dokonanie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie (aktualnie Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.) lub o  podjęcie działań w trybie art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233z późn. zm.).

Czynności w związku z funkcjonowaniem ww. przelewów burzowych są nadal w toku i będą przedmiotem dalszych działań WIOŚ. W dniu 26.08.2022 r. za    pośrednictwem poczty elektronicznej Wody Miejskie Stargard Sp.  z o. o.    poinformowały WIOŚ w Szczecinie, iż procedura uzyskania przez Wody Miejskie Stargard Sp.  z o. o. pozwoleń wodnoprawnych dla przelewów burzowych zlokalizowanych na terenie Miasta Stargard jest w toku. W dniu 11.08.2022 r. do siedziby Spółki wpłynęła decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie wydana w oparciu o art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dopuszczająca wprowadzanie do wód rzeki Iny ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej w Stargardzie. Z momentem uzyskania ostateczności przedmiotowa decyzja będzie mogła stanowić dowód w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.