Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Kontrola przelewów burzowych w 2023 r. w województwie zachodniopomorskim

W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego w 2023 r. przeprowadzono w całej Polsce kontrole podmiotów odprowadzających ścieki przelewami burzowymi komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do śródlądowych wód powierzchniowych, pod kątem oceny przestrzegania dopuszczalnej średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie skontrolowali w tym zakresie następujące podmioty:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza 10
 • Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Stefana Okrzei 6.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku przy ul. Fabrycznej 5.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1.

Wyniki kontroli:

Na terenie miasta Szczecin jest zlokalizowanych 20 przelewów burzowych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza 10.

 • W 2022 r. nastapiło uruchomienie jednego przelewu burzowego przy ul. Zapadłej w Szczecinie 2 razy: w dniu 01.07.2022 r. i w dniu 28.08.2022 r.
 • W 2023 r. (do dnia 23.11.2023 r.) nastapiło uruchomienie jednego przelewu burzowego przy ul. Zapadłej w Szczecinie 4 razy: w dniu 26.06.2023 r., w dniu 10.07.2023 r., w dniu 29.07.2023 r. i w dniu 23.11.2023 r.

W toku kontroli wykryto następujące nieprawidłowości:

 • Eksploatowanie od 01.01.2020 r. do 30.07.2021 r. przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej w zlewni przepompowni Dolny Brzeg i Grabów w Szczecinie bez pozwolenia wodnoprawnego – pouczenie,
 • Eksploatowanie od 01.01.2020 r. do 13.07.2021 r. przelewów burzowych kanalizacji ogólnosplawnej w zlewni przepompowni Górny Brzeg w Szczecinie bez pozwolenia wodnoprawnego – pouczenie.

Na terenie miasta Stargard jest zlokalizowanych 16 przelewów burzowych eksploatowanych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Stefana Okrzei 6.

 • W 2022 r. nastąpiło uruchomienie  dwóch przelewów łącznie 11 razy:
  •  przelew ścieków nadmiarowych oczyszczalni ścieków w Stargardzie – 5 zrzutów w dniach: 21.06.2022 r., 01.07.2022 r., 18.08.2022 r., 20.08.2022 r. i 19.09.2022 r.
  • ul. Brzozowa – 6 zrzutów w dniach: 01.06.2022 r., 21.06.2022 r., 01.07.2022 r., 18.08.2022 r., 20.08.2022 r. i 19.09.2022 r.
 • W 2023 r. (do dnia 14.12.2023 r.) nastąpiło uruchomienie  trzech przelewów łącznie  15 razy:
  • przelew ścieków nadmiarowych oczyszczalni ścieków w Stargardzie – 4 zrzuty w dniach: 29.07.2023 r., 06.08.2023 r., 25.10.2023 r. i 23.11.2023 r.
  • ul. Brzozowa – 6 zrzutów w dniach: 17.06.2023 r., 29.07.2023 r., 06.08.2023 r., 15.08.2023 r., 25.10.2023 r. i 23.11.2023 r.
  • ul. Konopnickiej – 5 zrzutów w dniach: 17.06.2023 r., 26.06.2023 r., 06.08.2023 r., 25.10.2023 r. i 23.11.2023 r.

W toku kontroli wykryto następujące nieprawidłowości:

 • Eksploatowanie przelewów burzowych w Stargardzie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 19 czerwca 2023 r. – mandat, zarządzenie pokontrolne, wystąpienie do Prezydenta Miasta Stargard, PGW Wody Polskie oraz RDOŚ

Na terenie miasta Barlinek jest zlokalizowany 1 przelew burzowy eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku przy ul. Fabrycznej 5.

 • W 2022 r. nastąpiło uruchomienie przelewu burzowego 1 raz, w dniu 18.10.2022 r.
 • W 2023 r. (do dnia 19.04.2023 r.) nastąpiło uruchomienie przelewu burzowego 1 raz w dniu 24.03.2023r.

Nie wykryto nieprawidłowości.     

Na terenie miasta Dębno jest zlokalizowany 1 przelew burzowy eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1. W 2022 r. i w 2023 r. nie odnotowano zrzutów z tego przelewu.

Jednakże ujawniono, że w okresie od 9 czerwca 2021 r. do 2 marca 2023 r. przedmiotowy przelew eksploatowano bez pozwolenia wodnoprawnego.