Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Rozpoczęcie projektu edukacyjnego WIOŚ w Szczecinie – briefing prasowy

Ruszył nasz projekt edukacyjny „Zarządzanie poprzez działanie w ochronie środowiska” o czym poinformował dziś (25.06) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie dr inż. Sławomir Konieczny podczas briefingu prasowego. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczestników zaplanowanych przedsięwzięć i wydarzeń oraz zapoznanie społeczeństwa z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.

W ramach umowy zawartej pomiędzy WIOŚ w Szczecinie  a WFOŚiGW w Szczecinie pn.: „Zarządzanie poprzez działanie w ochronie środowiska” WIOŚ w Szczecinie otrzymał 95 000,00 zł brutto. Środki te pozwolą na realizację następujących działań:

Warsztaty dla służb mundurowych i samorządowców (o możliwości zapisów będziemy informowali w kolejnych komunikatach)

1. Odpady wczoraj i dziś – czy można je ukryć przed okiem inspektora– prowadzenie badań za pomocą georadaru

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać możliwości georadaru w zakresie wykorzystania go do wykrywania zakopanych elementów lub/i odkrycia zmian dokonanych przez człowieka w profilu gleby za pomocą fal elektromagnetycznych. Warsztaty będą obejmowały pomiary georadarowe w terenie oraz obróbkę i wizualizację zebranych danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się o zaletach i ograniczeniach samej metody georadarowej.

 

2. Dron w ochronie środowiska - Oko inspektora może sięgać dalej niż nam się wydaje x 2 (Szczecin i Koszalin)

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z wykorzystywaniem i obsługą drona w praktyce, co pozwoli w przyszłości na samodzielną obsługę urządzenia. Dowiedzą się także w jaki sposób urządzenie może wspierać pracowników zajmujących się ochroną środowiska w trakcie wykonywania ich obowiązków służbowych. Słuchacze warsztatów dowiedzą się jakie uprawnienia należy posiadać, aby móc być operatorem BSP

 

3. Materiały foto i wideo w pracy inspektora

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami pozyskiwania, zapisu a następnie obróbki obrazu i wideo, pozwalającymi na wykorzystanie go w dalszych procedurach udaremniania procederów związanych z przestępczością środowiskową.

Warsztaty obejmą zastosowanie współczesnych technik cyfrowych oraz wybranych metod specjalnych pozyskiwania obrazu

 

4. Monitoring rzeki Odryelementy istotne do oceny możliwości wystąpienia zagrożenia

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z procedurami monitorowania rzeki Odry. W szczególności przeanalizowana zostanie procedura monitorowania interwencyjnego „złotej algi”. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z metodami monitoringu stanu wód rzeki Odry oraz z elementami, które mogą mieć istotny wpływ na możliwość wystąpienia sytuacji zagrażających pogorszeniem się stanu wód

5. Przekaz informacji do społeczeństwa – formy i sposoby prezentacji

Uczestnicy warsztatów zostaną zaznajomieni z technikami przekazu informacji jak i sposobami prezentacji.

 

6. Skala mikro i makro – kiedy czegoś nie widać a stanowi zanieczyszczenie a nawet zagrożenie

  • Analiza fizykochemiczna wody za pomocą miernika wieloparametrowego

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z obsługą wieloparametrowego miernika, który pozwala m.in. jednocześnie dokonać pomiaru takich parametrów wody jak pH, przewodność, tlen rozpuszczony i temperaturę. Urządzenie jest mobilne i gotowe do natychmiastowego użycia, dzięki czemu szybko można zidentyfikować zaistniałe zagrożenie dla środowiska wodnego (np. deficyt tlenu rozpuszczonego w wodzie).

 

  • Nowoczesne techniki mikroskopowe zebranego materiału i ich możliwości zastosowania w praktyce kontrolnej

Uczestnicy warsztatów poznają zagadnienia dotyczące mikroskopii świetlnej (obsługa mikroskopu, badanie przyżyciowe, sposoby utrwalania materiału biologicznego, metody badań bezkręgowców wodnych, przegląd i ogólna charakterystyka organizmów wskaźnikowych, badanie próbki wody z organizmami pobranymi z akwenu).

 

 

Kolejny element projektu jest konkurs na reportaż ekologiczny: „Widzę, reaguję, uświadamiam” dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (I i II rok)

  • Celem Konkursu jest:
  • propagowanie wiedzy o zanieczyszczeniach środowiska i sposobach ich ograniczania poprzez działania proekologiczne w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna,
  • zainteresowanie uczestników konkursu zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska,
  • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla  środowiska oraz przyrody,
  • promocja zachowań proekologicznych

Format prac:

  • reportaż radiowy
  • reportaż  video
  • reportaż prasowy

Planowany termin ogłoszenia konkursu: wrzesień 2024 r.

Przewidziane są nagrody rzeczowe

Projekt „Zarządzanie poprzez działanie w ochronie środowiska” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu „Wsparcie Państwowych Jednostek Budżetowych”