Nowości w WIOŚ

Komunikat w sprawie wysokich stężeń dwutlenku siarki w dniu 29.05.2017 r. w Szczecinie

W dniu 29.05.2017 r. w godzinach popołudniowych w Szczecinie odnotowano wysokie stężenia dwutlenku siarki (maksymalne stężenie 1-godzinne wynosiło 287,9 µg/m3) na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, tak jak podczas zdarzenia w dniu 5 maja 2017 r., podjęli działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn przedmiotowego zjawiska.

Na stacji przy ul. Andrzejewskiego także zarejestrowano podwyższone stężenia tego zanieczyszczenia (maksymalne stężenie 1-godzinne wynosiło 42,2 µg/m3). Dane meteorologiczne wskazują, że w dniu 29.05.2017 r. w godzinach, w których odnotowano wysokie stężenia dwutlenku siarki w Szczecinie przeważały wiatry z kierunków: północno-wschodniego, północnego i północno-zachodniego. Podjęto działania polegające na sprawdzeniu warunków pracy instalacji, w tym urządzeń ochrony powietrza, zakładów znajdujących się w północnej części Szczecina oraz w Policach, których profil produkcji wskazywałby na możliwość emisji (również w przypadku awarii) większych ilości dwutlenku siarki. Ustalono, że w dniu 29.05.2017 r. prowadzący powyższe instalacje nie odnotowali istotnych odstępstw od ich reżimów technologicznych. Charakter oraz wysokość stężeń zanieczyszczeń zarejestrowanych w dniu 29.05.2017 r. na stacjach pomiarowych w Szczecinie, jak również kierunek wiatru wskazują, że ich prawdopodobnym źródłem mogła być, podobnie do wspomnianego zdarzenia z dnia 5 maja 2017 r., łączna emisja z zakładów przemysłowych zlokalizowanych w tym rejonie w połączeniu z występującymi w tym dniu niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (słabe wiatry), a następnie na skutek wystąpienia silniejszych podmuchów wiatru przemieszczenie się skumulowanego ładunku zgodnie z jego kierunkiem nad dzielnice Szczecina w kierunku południowym. Kilka godzin później podwyższone stężenia dwutlenku siarki zarejestrowano na stacji pomiarowej w Widuchowej (oddalonej o około 30 km na południowy-zachód od Szczecina), gdzie maksymalne stężenie 1‑godzinne w Widuchowej było już kilkukrotnie niższe od tego zarejestrowanego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego i wynosiło 75,8 µg/m3.

Należy zaznaczyć, że na żadnym z wyżej wymienionych stanowisk pomiaru dwutlenku siarki nie wystąpiły przekroczenia poziomu alarmowego określonego dla stężeń 1‑godzinnych, ani poziomu dopuszczalnego określonego dla stężeń 1- godzinnych i 24‑godzinnych. Parametry te objęte są stałym monitoringiem oraz nadzorem w zakresie potencjalnych zanieczyszczeń powietrza ze strony różnych źródeł emisji.

Informacje dotyczące jakości powietrza znajdują się na naszej stronie internetowej w następujących lokalizacjach:

1. Standardy jakości powietrza - http://powietrze.wios.szczecin.pl/standardy-jakosci-powietrza ,

2. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok”

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR