Nowości w WIOŚ

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 oraz zawartych w nim: ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu - rok 2009

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), udostępnia zweryfikowane wyniki rocznych serii pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 oraz oznaczanych w nim: ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu, wykonywanych w punktach pomiarowych województwa zachodniopomorskiego w 2009 r.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR