Nowości w WIOŚ

Projekt PL0298 pn. Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową WIOŚ w Szczecinie.

Projekt PL0298 pn. Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową WIOŚ w Szczecinie. Projekt będzie realizowany w latach 2008-2010 ze środków darowanych przez Królestwo Norwegii, a dostępnych poprzez Norweski Mechanizm Finansowy.

Projekt PL0298 pn. Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową WIOŚ w Szczecinie. Projekt będzie realizowany w latach 2008-2010 ze środków darowanych przez Królestwo Norwegii, a dostępnych poprzez Norweski Mechanizm Finansowy.
 
Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska w wyniku lepszego przestrzegania prawa w tym zakresie.
Celem bezpośrednim jest rozszerzenie oraz poprawa skuteczności monitoringu i kontroli jakości powietrza, wody, hałasu i jakości paliw w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony środowiska w Szczecinie
 
Całkowity budżet Projektu: 1 139 927 Euro,
w tym 968 938 Euro przekazane przez Królestwo Norwegii
Czas trwania Projektu: 19miesięcy;
realizację projektu rozpoczynamy: 01 września 2008r.
27 maja 2008r. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pozytywną odnośnie przyznania dofinansowania dla projektu PL0298. Data ta jest równocześnie początkowa datą kwalifikowalności kosztów.
Efektem projektu będzie osiągnięcie następujących rezultatów:
Rezultat 1.             Poprawa monitoringu hałasu
Rezultat 2.             Poprawa monitoringu wody i ścieków
Rezultat 3.             Poprawa monitoringu powietrza
Rezultat 4.             Poprawa systemu monitoringu
 
Beneficjent:
Inspekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
Tel.
Fax:
 
Pan mgr inż. Andrzej Miluch
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 
Pani dr inż. Marzena Michalska
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego
 
………………………………………
Koordynator projektu
 
Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2-4
00-926 Warszawa
Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Instytucja Wspomagająca
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
 
Opis projektu:
Projekt dotyczy doposażenia WIOŚ w Szczecinie i jego Delegatury w Koszalinie w niezbędny sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalające na pozyskanie informacji o środowisku, wymagane z art. 25 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Działania te oparte są na Programie Państwowego Monitoringu Środowiska, który jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Zgodnie z artykułem 23 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowy Monitoring Środowiska jest realizowany na podstawie wieloletnich programów opracowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz wojewódzkich programów monitoringu, zatwierdzonych przez GIOŚ i opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Program Państwowego Monitoringu Środowiska obejmuje przede wszystkim zadania dotyczące badania i oceny poszczególnych elementów środowiska wynikające z prawodawstwa UE przetransponowanego już do prawa krajowego.
W ramach projektu planowane są zakupy sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej wzbogacającej zasoby Laboratorium WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie celem przygotowania ich do profesjonalnej obsługi zadań dodatkowych wynikających z odpowiednich dokumentów zależąc od komponentu środowiska. Istnieje konieczność opracowania map akustycznych obrazujących stan klimatu akustycznego na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Mapy takie mogą być opracowane na podstawie przeprowadzonych uprzednio pomiarów. W tym celu niezbędny jest zakup mobilnej i przenośnej stacji do monitorowania hałasu wraz z odpowiednimi oprogramowaniem. Zadania wynikające z odpowiednich zapisów dotyczących jakości powietrza nakładają na WIOŚ obowiązek monitorowania poziomów arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. Do realizacji tych zadań niezbędne jest zarówno utrzymanie automatycznych stacji pomiarowych w zakresie pozwalającym na stały monitoring jak i zakup aparatury pozwalającej na dokładne zbadanie poziomów zawartości substancji uznanych za niepożądane w powietrzu.
W związku z realizacją zapisów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej niezbędny jest zakup sprzętu do analizy próbek wody z uwagi na szerszy zakres tj. większą ilość parametrów podlegających monitorowaniu. Zakres badań pod względem biologicznym jest także szerszy, stąd też Pracownia Biologiczna Laboratorium WIOŚ powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia niezbędne przy przygotowywaniu próbek. WIOŚ nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami gwarantującymi ciągłość pomiarów w takim okresie czasu. Zmianie uległy także przepisy dotyczące poboru wód podziemnych. Inspektorat nie posiada także odpowiedniego sprzętu do poboru próbek wód podziemnych oraz ich monitorowania.
Na WIOŚ nałożono także obowiązek kontrolowania zawartości siarki w olejach. Aparat pozwalający na pomiar zawartości siarki w olejach nie znajduje się na wyposażeniu WIOŚ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie.
Celem realizacji zapisanych powyżej zadań niezbędny jest zakup następującej aparatury służącej dla niemal każdego komponentu środowiska: spektrometrów absorpcji atomowej w kuwetą i przystawką do oznaczania rtęci, aparatów do oznaczania azotu Kjeldahla z piecem do mineralizacji z opcją końcowego miareczkowania i autosamplerem, wysokosprawnego chromatografu HPLC cieczowego z detektorem DAD i fluoroscencyjnym, aparatów do oznaczania azotu Kjeldahla z piecem do mineralizacji z opcją końcowego miareczkowania i autosamplerem, wysokosprawnego chromatografu HPLC cieczowego z detektorem DAD i fluoroscencyjnym, chromatografu jonowego, analizatora węgla organicznego TOC oraz spektrofotometru UV-VIS.
Aparatura planowana do zakupu jest nowoczesna technologicznie, pozwala na wykonanie analizy z większą dokładnością i przy mniejszej niepewności wykonania analizy.
Wdrożenie projektu polegać będzie na wykorzystaniu zakupionego sprzętu celem poszerzenia ilości badanych wskaźników, wpływających na szerszą ocenę jakości środowiska. Umożliwi to WIOŚ wykonanie nowych ustawowo przewidzianych do realizacji zadań wynikających z przepisów UE.
Projekt zarządzany będzie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Realizacja projektu odbywać się będzie w oparciu o zasoby kadrowe, jakimi dysponuje WIOŚ. Kontrola poprawności poszczególnych działań projektu jak i sprawowanie pieczy nad jego prawidłowym funkcjonowaniem należało będzie do koordynatora - osoby zatrudnionej w ramach projektu do jego bezpośredniej obsługi biurowo-księgowej. Koordynator będzie sprawował pieczę nad sposobem i poprawnością wykorzystania zakupionego sprzętu oraz nad kontrolą ilości wykonanych z jego wykorzystaniem analiz.
 
 
 
 
Wsparcie udzielone przez Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Supported by a grant from Norway
through the Norwegian Financial Mechanizm
 
 
 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR