Nowości w WIOŚ

KONKURS MINISTRA GOSPODARKI „POLSKA BEZ AZBESTU”

KONKURS MINISTRA GOSPODARKI
„POLSKA BEZ AZBESTU”
 
Minister Gospodarki w dniu 12 grudnia 2005 r. ogłosił konkurs „Polska bez azbestu”. Celem konkursu jest wyłonienie i wynagrodzenie najbardziej aktywnych gmin, które podejmują działania zmierzające do zabezpieczenia i sukcesywnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków należących do gminy oraz aktywnie wspierają w tych działaniach swoich mieszkańców.
 
Nagrody dla pięciu laureatów:
I  miejsce – nagroda w wysokości 100 000 zł
II miejsce – dwie nagrody po 80 000 zł
III miejsce – dwie nagrody po 50 000 zł
 
Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 30 maja 2006 r.
Regulamin konkursu oraz zgłoszenie konkursowe jest dostępne na stronie http://www.polskabezazbestu.pl/ 
 
Komisja konkursowa będzie oceniała następujące działania:
 
1. Jakie działania podejmowane są przez samorząd gminny na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i czystości środowiska naturalnego?
2. Czy w gminie prowadzona jest systematyczna analiza stężenia pyłu azbestowego? Czy opracowywane są mapy zagrożeń i w jaki sposób wykorzystuje się je w działaniach podejmowanych przez gminę?
3. Jakie uchwały zostały przyjęte przez radę gminy w zakresie problematyki azbestu? Czy na sesjach podejmowany jest ten problem?
4. Jakie działania na rzecz poprawy infrastruktury gminy podejmowane są w kontekście usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej i prywatnych?
5. Czy i na jakim obszarze wprowadzono w gminach monitoring miejsc powstawania dzikich składowisk odpadów? Czy stwierdzono występowanie azbestu na tych składowiskach?
6. Jaką działalność informacyjno-edukacyjną prowadzi gmina w zakresie negatywnych dla zdrowia skutków wynikających z zagrożenia jakie wywołuje azbest?
7. Jakie formy aktywności na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowane są z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
 
 
Małgorzata Kołodziej-Nowakowska
Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
Reprezentant Wojewody w Radzie Programowej
ds. Realizacji Programu usuwania azbestu na terytorium Polski
 
                                                                                                            

                                                                                                                                                        

 
 
Powered by ICOR