Nowości w WIOŚ

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniach 27-29.01.2017 r.

W dniach 27-29.01.2017 r. na automatycznych stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 i PM2,5 w całej Polsce rejestrowano wysokie stężenia tych zanieczyszczeń w powietrzu (wykres 1). W tych dniach w województwie zachodniopomorskim zarejestrowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego przez stężenia dobowe pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach automatycznych. Najwyższe stężenie 24-godzinne w naszym województwie wynosiło 128 µg/m3 (256% poziomu dopuszczalnego) i zostało zarejestrowanie 28.01.2017 r. w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego. Podkreślamy, że nie został przekroczony poziom informowania (200 µg/m3), ani poziom alarmowy (300 µg/m3) dla pyłu PM10.

Wykres

 

W styczniu bieżącego roku na automatycznych stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 w województwie zachodniopomorskim zarejestrowano od 4 do 8 dni (w zależności od stanowiska pomiarowego) z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego przez stężenia dobowe pyłu. Dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami normowanego poziomu dla pyłu PM10 wynosi 35 w danym roku kalendarzowym.

Natomiast dla pyłu PM2,5 obowiązuje poziom dopuszczalny określony dla stężenia średniorocznego i wynoszący 25 µg/m3. Tej wartości nie można porównywać do stężeń chwilowych (1-godzinnych oraz 24-godzinnych) pyłu PM2,5. Ocena czy został przekroczony poziom dopuszczalny dla tego zanieczyszczenia będzie możliwa dopiero po uzyskaniu danych z całego roku 2017.

Do informowania mieszkańców Polski o stanie jakości powietrza służy opracowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Indeks jakości powietrza. Indeks ten informuje na podstawie wyników pomiarów 1-godzinnych o skutkach zdrowotnych oraz narażeniu wrażliwych grup społeczeństwa na występujące zanieczyszczenie powietrza. Jednak występujący w danej godzinie np. „stan zły” nie oznacza, że zostaną przekroczone poziomu dopuszczalne określone dla zanieczyszczeń pyłowych (PM10 – stężenie 24-godzinne i średnioroczne, PM2,5 – stężenie średnioroczne).

Należy podkreślić, że wysokie stężenia pyłów obserwuje się w okresach zimowych, szczególnie przy bardzo niskich temperaturach powietrza i bezwietrznej pogodzie. Na wysokie stężenia pyłów w powietrzu ma wpływ przede wszystkim emisja powierzchniowa – emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania mieszkań (palenie w piecach, kominkach).

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR