Nowości w WIOŚ

Uruchomienie pomiarów wskaźnikowych zanieczyszczeń powietrza w Karlinie

W związku ze skargami mieszkańców miasta Karlino, które wpływają do Straży Miejskiej w Karlinie odnośnie uciążliwości związanych z jakością powietrza w mieście, w rejonie ul. Koszalińskiej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (WIOŚ), w ramach współpracy  ze Strażą  Miejską w Karlinie uruchomił w miesiącu lutym 2012 r. pomiary wskaźnikowe zanieczyszczeń powietrza w rejonie zamieszkania osób skarżących.
 

Próbniki pasywne do oznaczania miesięcznych stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w otaczającym powietrzu zawieszone zostały na lampie oświetleniowej w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Moniuszki w Karlinie (zdjęcie w załączeniu). Wymiana próbników przez WIOŚ będzie następowała w cyklach miesięcznych w ciągu 2012 r. Uzyskane wyniki z rocznej serii pomiarowej zostaną przeanalizowane przez WIOŚ pod kątem dotrzymania obowiązujących standardów jakości powietrza zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) - dopuszczalnych wartości określonych dla średniorocznych stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Po zakończeniu serii pomiarów, o ich wynikach WIOŚ w Szczecinie poinformuje Urząd Miejski w Karlinie - Straż Miejską.

Fot.1 - Lokalizacja pomiarów pasywnych w Karlinie

Fot.2 - Lokalizacja pomiarów pasywnych w Karlinie

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR