Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Wysokie stężenia dwutlenku siarki w aglomeracji szczecińskiej – 27.02.2024 r.

We wtorek 27 lutego br.  o godz. 13.53 Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesłał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dwutlenku siarki SO2 w powietrzu na terenie Szczecina. Tym samym zadziałała procedura zgodna art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

WIOŚ w Szczecinie, natychmiast po otrzymaniu alertu skierował w teren dwa zespoły Inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska. Jeden z zespołów był już o godz.14.40 w Policach – weryfikując tamtejsze zakłady przemysłowe. Drugi zespół sprawdzał stacje pomiarowe badające jakość powietrza w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego i ul. Łącznej – zespół ten przeprowadził wizję wokół stacji w poszukiwaniu potencjalnego źródła zanieczyszczeń.

Od wczoraj Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie prowadzą czynności wyjaśniające całą sytuację: analizują dane ze stacji pomiarowych, dane meteorologiczne oraz prowadzą działania w terenie. Dotychczasowe, wstępne, analizy wskazują, że tak znaczące przekroczenia  poziomu dwutlenku siarki w powietrzu są następstwem przemysłowego zanieczyszczenia powietrza.

Z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dr inż. Sławomir Konieczny od momentu wpłynięcia alertu był w stałym kontakcie z wicewojewodą zachodniopomorskim – informował o działaniach Inspektorów w terenie i aktualnych odczytach ze stacji.

Monitoring jakości powietrza i alerty zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami prowadzi Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie, który podlega nie pod WIOŚ w Szczecinie, a pod Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rolą WIOŚ w Szczecinie, w tym wypadku jest namierzenie przyczyny zjawiska i sprawców.