Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Dotychczasowe działania w sprawie zanieczyszczenia rzeki Bukowa

Dnia 27 sierpnia 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Szczecinie otrzymali informację o przedostawaniu się ścieków do rzeki Bukowa w rejonie ul. Łukasińskiego, wraz z prośbą o podjęcie interwencji.

Działania inspektorów IOŚ

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej udali się na miejsce w celu jego weryfikacji. Ujawniono betonowy wylot kolektora do rzeki Bukowa, znajdujący się około 60 metrów na południe od ul. Łukasińskiego, z którego w czasie prowadzonej kontroli wydobywał się niewielki strumień wody, widoczne były na nim również ślady szarego osadu i piany. W rzece Bukowa od kolektora wzdłuż nurtu znajdowała się woda koloru brązowego z gęstą pianą na powierzchni i o charakterystycznym zapachu drożdży, przed kolektorem w rzece poziom wody był bardzo niski. Podczas czynności wykonano dokumentację zdjęciową, w tym z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego.

Badania i wyniki

W miejscu leżącym za kolektorem, pobrano próbkę wody powierzchniowej dla której wykonano pomiar i uzyskano wyniki następujących parametrów:

– pH – 5,83;

– tlen rozpuszczony w wodzie – 7,51 mg/l;

– temperatura – 27,4 stopnia Celsjusza.

Woda miała kolor jasno brązowy, była mętna i znajdowała się na niej piana koloru szarego. Próbobiorca Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie pobrał próbę jednorazową wody powierzchniowej celem jej zbadania na zawartość: ChZT, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azot ogólny.

Wyniki wykazały bardzo wysoką zawartość wskaźnika ChZT oraz zawiesiny ogólnej, co może wskazywać na przedostanie się do wody surowych ścieków bytowych.

Czynności kontrolne w kolejnych dniach

Dnia 29 sierpnia 2022 r. inspektorzy przeprowadzili ponowne oględziny wylotu przy ulicy Łukasińskiego, w trakcie których stwierdzono wypływ białawej cieczy o zapachu charakterystycznym dla ścieków z produkcji spożywczej. Za wylotem na powierzchni wód rzeki stwierdzili kożuch białawej substancji, nie był wyczuwalny zapach charakterystyczny dla ścieków bytowych. Pobrano 3 próbki: wody przed i za wlotem oraz ścieku w wylocie. Oględziny dokonane w przedmiotowym miejscu w kolejnych dniach nie potwierdziły dalszego wypływu substancji.

W związku z powyższym, celem ustalenia sprawcy zanieczyszczenia wytypowano podmioty prowadzące działalność przy ul. Łukasińskiego w Szczecinie, w których wszczęto i prowadzi się obecnie kontrole interwencyjne.

Zdjęcia