Nowości w WIOŚ

Komunikat II o jakość powietrza w Szczecinie w dniu 21.09.2018 r. po pożarze przy ulicy Pomorskiej w dniu 20.09.2018 r.

W dniu 20.09.2018 r. w związku z wystąpieniem pożaru odpadów przy ul. Pomorskiej w Szczecinie, automatyczne stacje monitoringu powietrza w Szczecinie zarejestrowały podwyższone stężenia badanych substancji. W szczególności dotyczyło to stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, tlenków azotu, tlenku węgla oraz mierzonych na stacji przy ul. Piłsudskiego stężeń substancji z grupy węglowodorów aromatycznych takich jak: benzen, etylobenzen, toluen, m-p-ksylen, o-ksylen.

Należy zaznaczyć, że na stacji przy ul. Piłsudskiego zarejestrowanoprzekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (stężenie dobowe wynosiło 56 µg/m3, przy poziomie dopuszczalnym 50 µg/m3).

Uciążliwości zapachowe, problemy z oddychaniem, duży stopień zadymienia oraz gryzący pył towarzyszył mieszkańcom niektórych dzielnic Szczecina, na które przeważające kierunki wiatru przenosiły dym unoszący się znad miejsca zdarzenia. Do terenów tych należały między innymi obszar osiedla Dąbie, Bukowe-Klęskowo, Kijewo oraz część lewobrzeżnych dzielnic – Drzetowo, Niebuszewo, Grabowo, Warszewo oraz Centrum Szczecina.

Podczas akcji gaszenia pożaru na terenie zakładu obecni byli pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy dokonywali dodatkowych pomiarów stężeń substancji przy pomocy sprzętu mobilnego w następujących punktach.

W dniu 21.09.2018 r. w godzinach porannych, po ugaszeniu pożaru została przeprowadzona przez pracowników WIOŚ w Szczecinie wizja lokalna. W wyniku oględzin stwierdzono, że likwidowane są na bieżąco skutki pożaru a stan jakości powietrza znacząco się poprawił. W dzielnicach miasta, gdzie w dniu wczorajszym wystąpiły znaczące uciążliwości, nie stwierdzono problemów z oddychaniem, stałemu rozproszeniu ulegają stężenia odorów, zanika uczucie gryzącego dymu w powietrzu.

W związku z  informacjami od mieszkańców o obawach dotyczących stanu jakości powietrza, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie rozpoczął badania mające na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza w budynkach użyteczności publicznej, między innymi  w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 oraz  III LO im. M. Kopernika w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 150

W obecnej sytuacji, przy odnotowanej poprawie jakości powietrza na stacjach pomiarowych, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków ostrożności. Nie stwierdza się zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Jednak w przypadku zaistnienia ponownych odczuć zapachowych lub trudności w oddychaniu, zaleca się pozostanie w budynkach i unikanie otwierania okien.

Należy się spodziewać, że z każdą godziną stan powietrza będzie się poprawiać.

Aktualne stężenia na stacjach pomiarowych w Szczecinie pozostają na poziomie niskim i nie stwarzają zagrożenia dla mieszkańców miasta.

Stan jakości powietrza można na bieżąco obserwować na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl

 

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR