Nowości w WIOŚ

Śnięte ryby w jeziorze Jamno – Komunikat II

  W związku ze zgłoszonym śnięciem ryb na jeziorze Jamno w dniu 17.06.2019 r. zostały pobrane próbki wody z jeziora. Próbki te pobrano w strefie brzegowej, w rejonie przystani statku Koszałek. Badania i pomiary przeprowadzono w następującym zakresie: temperatura wody, pH, tlen rozpuszczony, azot ogólny, fosfor ogólny, ChZTCr, przewodność elektrolityczna właściwa, zawiesiny ogólne.


 Na podstawie wstępnych wyników stwierdzono bardzo wysokie zawartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w porównaniu do wartości granicznych dla dobrego stanu wód określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187). Podstawą do klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych badanych w jeziorach jest porównanie wartości granicznej z przywołanego powyżej rozporządzenia określonej dla właściwego typu abiotycznego - z wartością średnią obliczoną z minimum 4 wyników badań pochodzących z sezonu wegetacyjnego (typ abiotyczny jeziora Jamno to 4). Ponadto należy mieć na uwadze, że standardowo próbki wody do badań z jezior są pobierane w rejonie największej głębokości tak aby wykluczyć wpływ resuspensji (przemieszczania się) z osadów dennych.

Dla wskaźników: ChZTCr, pH, przewodność, zawiesiny ogólne i temperatura wody, wyżej wymienione rozporządzenie nie określa wartości granicznych dla jezior. Bardzo wysokie wyniki dla zawiesiny oraz ChZTCr, wskazują na istotny wpływ osadów dennych na jakość wody w miejscu jej pobrania, czemu sprzyjała wysoka temperatura wody. Natomiast w przypadku tlenu rozpuszczonego odnotowano dużą jego zawartość (przetlenienie wody), co spowodowane było zakwitem fitoplanktonu. O bardzo intensywnym przebiegu procesów fotosyntezy świadczy  wysoki wynik pomiaru odczynu pH (9,7).

Wzrost temperatury wody oraz występowanie w niej znacznych ilości związków azotu
i fosforu (biogeny) sprzyja masowemu rozwojowi fitoplanktonu, w tym sinic. Analiza hydrobiologiczna próbki wody wykazała, że w strukturze ilościowo-jakościowej widoczne jest masowe występowanie sinic z rodzaju Microcystis. Ponadto stwierdzono obecność organizmów z klas obejmujących rodziny: Chlorophyceae (zielenice), Cyanoprocaryota (inne taksony sinice),Bacillariophyceae (okrzemki). Masowe występowanie sinic wskazuje na możliwość uwolnienia toksyn sinicowych. Ponadto obfite występowanie fitoplanktonu może w porze nocnej powodować  tzw. przyduchę nocną, związaną z całkowitym zużyciem na oddychanie tlenu zawartego w wodzie.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR