Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Komunikat ws. podjętych przez służby i samorządy działań, wyników badań i planowanych rozwiązań dotyczących zanieczyszczenia cieku Wierzbak, rzeki Bukowej i jeziorka Słonecznego

W związku z uzyskanymi przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wynikami badań wody cieku Wierzbak, rzeki Bukowej i jeziorka Słonecznego, 7 września br. wojewoda zachodniopomorski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Szczecin, Gminy Dobra i powiatu polickiego, WIOŚ, RZGW w Szczecinie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Sanepidu. Ze strony służb, inspekcji i Miasta Szczecin jest zapewnienie, że nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej.

Podsumowano dotychczasowe działania służb związane z wystąpieniem zanieczyszczenia

5 września br. niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu jeziorka Słonecznego,  pracownicy RZGW wspólnie ze Strażą Pożarną i służbami miejskimi postawili zapory na ujściu cieku Wierzbak do rzeki Bukowej, na wypływie z jeziorka Słonecznego, na rzece Bukowej poniżej jeziorka Słonecznego oraz za pomocą urządzeń pneumatycznych, zamknięto przepływ przy ul. Europejskiej.

Miasto Szczecin wraz z RZGW wydały komunikaty ostrzegające mieszkańców przed kontaktem z wodą w jeziorku Słonecznym, rzece Bukowa oraz cieku Wierzbak. Ustawiono również tablice informacyjne w rejonie jeziorka Słonecznego, ostrzegające mieszkańców przed kontaktem z wodą z jeziorka, Bukowej oraz Wierzbaka. Na miejscu prowadzone są wzmożone patrole Policji i Straży Miejskiej.

Jednocześnie Gmina Dobra wezwała przedsiębiorcę, na terenie którego doszło do pożaru, do zaczopowania ujścia wody opadowej z zakładu na zewnątrz, oczyszczenia odcinków sieci odprowadzania wody deszczowej oraz wyczyszczenia sieci kanalizacji zakładowej.

Straż Pożarna wykorzystując korki pneumatyczne zatkała przepływ w dwóch studzienkach kanalizacyjnych w okolicy ul. Spółdzielców w Mierzynie.

Wyniki badań wody

Uzyskane dziś (7 września br. ) częściowe wyniki badań wody przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Szczecinie wskazują na obecność  w wodzie cynku i żelaza:

  • Jeziorko Słoneczne - cynk 17 mg/l oraz żelazo 100 mg/l,
  • Rzeka Bukowa - cynk 6 mg/l oraz żelazo 20 mg/l.

Trwają badania na obecność w wodzie innych metali - wyniki zostaną udostępnione opinii publicznej niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Dalsze działania

Ustalono działania zmierzające do nierozprzestrzeniania się oraz wyeliminowania zanieczyszczeń:

  • Gmina Dobra zleci wyspecjalizowanej firmie czyszczenie odcinków kanalizacji, w których znajduje się osad i pozostałości substancji popożarowej, wraz z wywozem i utylizacją popłuczyn. Działania te rozpoczną się 8 września;
  • dalsze tamowanie przepływu wody na przepuście rzeki Bukowa przy ul. Europejskiej do czasu otrzymania pełnych wyników badań wody w jeziorku Słonecznym;
  • codzienne badania jakości wody w rzece Bukowa, cieku Wierzbak oraz jeziorku Słonecznym wykonywane przez CLB GIOŚ Oddział w Szczecinie.
  • RZGW Szczecin, jako zarządzający terenem jeziorka rozważa zastosowanie koagulantu w celu pozbycia się zanieczyszczeń. Przy wyborze tej metody oczyszczanie wody polegałoby na wywoływaniu reakcji pomiędzy rozpuszczalnymi związkami metali i odczynnikiem strącającym. Powstałe w tym procesie jony łączą się w nierozpuszczalne cząsteczki, które w procesie flokulacji i sedymentacji zostają oddzielone od ścieku podczyszczonego. RZGW w Szczecinie pracuje nad prawidłowym doborem produktu strącającego – pomogą w tym dodatkowe badania wody, które zostaną natychmiast przeprowadzone przez naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  • jako drugi wariant działania RZGW Szczecin rozważa wypompowanie wody z jeziorka Słonecznego.
  • stały monitoring poziomu napełnienia jeziorka Słonecznego oraz zatkanego przepustu.

Wsparcie służb i administracji zespolonej

Wojewoda zachodniopomorski polecił Komendantowi Wojewódzkiemu Policji dalsze wspieranie Straży Miejskiej przez Policję przy monitorowaniu rejonu jeziorka Słonecznego, rzeki Bukowa oraz cieku Wierzbak.

Wszystkie działania służb związane z monitorowaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń są wspierane przez Państwową Straż Pożarną. Dodatkowo wojewoda polecił KW PSP wdrożenie działań przez KM PSP w Szczecinie, a także KP PSP w Policach zmierzających do odcięcia ewentualnego dalszego napływu zanieczyszczonej wody we współdziałaniu z OSP z Gminy Dobra oraz przy współdziałaniu z samorządem tej gminy.

Do odwołania obowiązuje ostrzeżenie przed zbliżaniem się do jeziorka Słonecznego, rzeki Bukowej i cieku Wierzbak.