Nowości w WIOŚ

Śnięte ryby w jeziorze Jamno – Komunikat III - Rzeka Dzierżęcinka

 W ramach czynności sprawdzających przeprowadzono badania próbek wody, pobranych w dniu 17.06.2019 r. z rzeki Dzierżęcinki, na odcinku ujściowym do jeziora Jamno.


 Wartości badanych wskaźników porównano z wartościami granicznymi dla stanu dobrego wód określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187). Podstawą do klasyfikacji danego wskaźnika jest porównanie wartości średniej, obliczonej z minimum 6 wyników, z wartością graniczną określoną w cytowanym rozporządzeniu dla rzek (typ abiotyczny – 23).

 

Wartości stężeń wskaźników fizykochemicznych badanych, z wyjątkiem tlenu rozpuszczonego, nie przekroczyły standardów stanu dobrego. W przypadku tlenu rozpuszczonego odnotowano nieznaczne przekroczenie wartości normatywnej, które mieściło się w granicach niepewności wyniku. Porównanie wyników badań z dnia 17.06.2019 r. (wykonanymi w związku ze stwierdzonym śnięciem ryb na jeziorze Jamno) z wynikami uzyskanymi dwa tygodnie wcześniej w ramach zaplanowanych (w Wojewódzkim Programie Monitoringu Środowiska  województwa zachodniopomorskiego na lata 2016-20) badań monitoringu operacyjnego, wskazuje na poprawę stanu wód rzeki Dzierżęcinki. Badania monitoringowe wykonane 03.06.2019 r. wykazały nadmierne obciążenie wód tej rzeki fosforem ogólnym i  azotem ogólnym (w tym azotem amonowym).

Analiza hydrobiologiczna próbki wody z dnia 17.06.2019 r. wykazała, że w strukturze ilościowo-jakościowej frakcji fitoplanktonowej występują organizmy z klas: Bacillariophyceae (okrzemki)oraz Chrysophycea (złotowiciowce). Nie stwierdzono obecności sinic.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR