Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Publikacje

Tytuł: RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2008-2009

Autor: Praca zbiorowa
Data publikacji: 2011-01-25T00:00:00

Po raz kolejny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie dokonano podsumowania wyników badań i pomiarów środowiska, realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
Głównym elementem składowym PMŚ są wojewódzkie systemy monitoringu środowiska. Dane z tych systemów są podstawą opracowywania wojewódzkich raportów o stanie środowiska. Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są przez jednostki administracji rządowej i samorządowej dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem, a także do celów monitorowania skuteczności działań i strategicznego planowania w zakresie ochrony środowiska na wszystkich poziomach zarządzania. W ramach PMŚ pozyskiwane są informacje niezbędne do realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski.  

W prezentowanym raporcie, obejmującym 2008 i 2009 r., zawarte zostały oceny stanu poszczególnych elementów środowiska: wód powierzchniowych - rzek, jezior, wód przybrzeżnych i przejściowych, wód podziemnych, powietrza, klimatu akustycznego oraz poziomów pól elektromagnetycznych, a także zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami. Raport ten zawiera dane porównawcze z wielolecia, co pozwala ocenić kierunki zmian, jakie zachodzą w regionie.

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
I_Wstęp_Raport_WIOŚ_2008-2009.pdf  571 k 2011-01-25 12:23:36  I Wstęp 
II_Ogolna_Charakterystyka.pdf  565 k 2011-01-25 12:24:14  II Ogólna charakterystyka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 
III_Gospodarowanie_Odpadami.pdf  4305 k 2011-01-25 12:24:27  III Gospodarowanie odpadami 
IV_0_Ochrona_Wód.pdf  648 k 2011-01-25 12:24:41  IV Ochrona wód 
IV_1_Zagrozenia_jakosci_wod.pdf  6920 k 2011-01-25 12:24:54  IV.1 Zagrożenia jakości wód 
IV_2_Rzeki.pdf  12138 k 2011-01-25 12:25:08  IV.2 Rzeki 
IV_3_Jeziora.pdf  5485 k 2011-01-25 12:25:22  IV.3 Jeziora 
IV_4_Wody_Przejsciowe_i_Przybrzezne.pdf  3226 k 2011-01-25 12:25:39  IV.4 Wody przejściowe i przybrzeżne 
IV_5_Wody_Podziemne.pdf  1573 k 2011-01-25 12:25:50  IV.5 Wody podziemne 
IV_6_Osady_Rzek_i_Jezior.pdf  1348 k 2011-01-25 12:26:01  IV.6 Osady rzek i jezior 
IX_Laboratoria_WIOS_w_Szczecinie.pdf  580 k 2011-01-25 12:26:19  IX Laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie 
Podsumowanie_Raport_WIOŚ_2008-2009.pdf  695 k 2011-01-25 12:27:58  Podsumowanie 
00_Strona_tytułowa_Spis tresci_Raport_WIOŚ_2008-2009.pdf  138 k 2011-01-27 13:23:49  Strona tytułowa i spis treści 
V_Ochrona_Powietrza.pdf  12875 k 2011-01-25 12:26:36  V Ochrona powietrza 
VI_Monitoring_Chemizmu_Opadów_Atmosferycznych.pdf  1576 k 2011-01-25 12:26:52  VI Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych 
VII_Klimat_Akustyczny.pdf  9654 k 2011-01-25 12:27:03  VII Klimat akustyczny 
VIII_Pola_Elektromagnetyczne.pdf  3542 k 2011-01-25 12:27:16  VIII Pola elektromagnetyczne 
X_Dzialalnosc_Kontrolna_WIOS_w_Szczecinie.pdf  764 k 2011-01-25 12:27:31  X Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie 
XI_Inicjatywy_Podejmowane_przez_WFOSiGW_w_Szczecinie.pdf  704 k 2011-01-25 12:27:41  XI Inicjatywy podejmowane przez Wojeódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2008-2009 
XII_Informacja_o_Dzialalnosci_RDOS_w_Szczecinie.pdf  681 k 2011-01-25 12:27:50  XII Informacja o dzialalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w latach 2008-2009 
XIII_Podsumowanie realizacji projektu PL0298 w ramach NMF.pdf  1825 k 2011-01-25 16:21:57  XIII Podsumowanie realizacji projektu PL0298 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego