Nasze Ogłoszenia

  

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych

Specjalista_Ogłoszenie Nr 165919

 • Ogłoszenie nr: 165919
 • Data ukazania się ogłoszenia: 13 stycznia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ochrony środowiska
 • w Wydziale Inspekcji w Szczecinie
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego
 •  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 • prowadzenie działań pokontrolnych, w tym przygotowanie projektów wystąpień i zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych czynności wynikających z KPA,
 • współdziałanie z innymi pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także z pracownikami innych służb kontrolnych, administracji rządowej oraz samorządowej,
 • bieżące prowadzenie rejestrów z realizowanych zadań,
 • przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań z realizowanych zadań,
 • uczestniczenie w działaniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie, wyjazdy służbowe,prowadzenie samochodu służbowego,praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz sprawności ruchowej,stanowisko wymaga dobrego wzroku oraz odporności na stres.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • stanowisko pracy znajduje się na III piętrze, w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji, stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon.Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia średniego, związanego z ochroną środowiska lub pracy w administracji publicznej. 1 rok doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego, związanego z ochroną środowiska lub pracy w administracji publicznej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność redagowania pism administracyjnych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne lub związane z ochroną środowiska,
 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopia prawa jazdy kat.B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  31-01-2015

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

z dopiskiem ,,Oferta pracy – Specjalista ‘(decyduje data stempla pocztowego)

Inne informacje:

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani pocztą elektroniczną lub telefoniczne. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: około 2000,00 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (91) 48 59 508.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR