Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • Adam Piotrowski.
 • E-mail: a.piotrowski@wios.szczecin.pl
 • Roksana Jesiączak.
 • E-mail: r.jesiaczak@wios.szczecin.pl
 • Telefon: 91 44 05 801

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Adres: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • E-mail: wios@wios.szczecin.pl
 • Telefon: 91 44 05 800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie znajduje się w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

stosowne oznakowanie,

likwidację barier architektonicznych,

likwidację barier komunikacyjnych,

zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Do budynku prowadzą 3 wejścia dla klientów: dwa od ul. Wały Chrobrego oraz jedno od ul. Jarowita. Do dwóch wejść, znajdujących się na parterze, prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze w celu umożliwienia dostępu do budynku Urzędu osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowano drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. Trzecie wejście znajdujące się od ul. Wały Chrobrego, dostępne jest z poziomu chodnika, bezprogowe z drzwiami dwuskrzydłowymi. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji.

Z poziomu podwórza (-1) z pomieszczenia Punktu Obsługi Cudzoziemców funkcjonuje winda, która dostosowana jest do osób z niepełnosprawnościami, winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille`a.

Bezpośrednio poprzez przejście przez drugie drzwi windy na poziomie -1 znajduje się pokój w którym możliwe jest spotkanie z pracownikiem WIOŚ w Szczecinie, po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu, bez konieczności zmiany poziomów.

Winda zapewnia dostęp do większości pomieszczeń budynku. Osoby potrzebujące wsparcia w poruszaniu się pomiędzy półpiętrami znajdującymi się w budynku ZUW mogą skorzystać ze schodołaza. Schodołaz wyposażony jest w wózek inwalidzki, może także przewozić osoby korzystające z własnych wózków inwalidzkich. Chęć skorzystania z urządzenia można zgłosić strażnikom – ich stanowiska znajdziemy po wejściu do budynku przy drzwiach wejściowych lub telefonicznie, tel. 91 43 03 251.

 Delegatura w Koszalinie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie zlokalizowana jest w budynku Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,  ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin (do Urzędu należy jedynie fragment budynku).

Wejście do Urzędu dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zlokalizowane jest od strony biura podawczego sądu, z boku budynku. W Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie czynna jest winda osobowa, umożliwiająca również osobom z dysfunkcją narządu ruchu, wygodne przemieszczanie się na wszystkie poziomy budynku.

W budynku osoby z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu mogą skorzystać z rampy dojazdowej.

Kontakt telefoniczny w sprawie udostępnienia rampy: 94 342 83 03, 94 342 82 41 lub w pokojach: 134 i 125.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Szczecin:

Przy trzech wejściach znajdują się dozorcy Urzędu, zaś przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska pełniące funkcje punktów informacyjnych.

Na parterze w pobliżu drzwi wejściowych do głównego wejścia od ul. Wały Chrobrego obok pomieszczenia ochrony budynku znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny.

W budynku znajdują się 2 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi toalet są odpowiednio oznakowane.

Z nowo otwartego Punktu Obsługi Cudzoziemców, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na brak barier architektonicznych (bezpośrednie wejście do punktu bez schodów) dostępny jest dźwig zapewniający dostęp do toalet z poziomu dziedzińca, na którym usytuowany jest POC oraz wejście do windy osobowej z poziomu dziedzińca POC, z której jest zapewniony dostęp do wszystkich poziomów wewnątrz budynku ZUW.

Przed budynkiem Urzędu od strony ul. Wały Chrobrego znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowione są w pobliżu bezkolizyjnego wejścia prowadzącego do windy

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie nie posiada tłumacza języka migowego.

Koszalin:

Przy głównym wejściu do budynku znajduje się stanowisko ochrony pełniące również funkcję punktu informacyjnego.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, kierunek i drzwi toalety są oznaczone odpowiednimi znakami.

Przed budynkiem wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń służbowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku głównego wejścia do budynku Delegatury drzwi otwierane są automatycznie.

Schody oznakowane są kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian)

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a .

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Inne informacje i oświadczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć poziom wyższy od wymagań prawnych.

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publicznego.pdf  68 k 2021-03-30 23:28:33  Marzena Michalska  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego