Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

O Województwie

Informacja ogólna
 
Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski nad Morzem Bałtyckim i nad  Zalewem Szczecińskim. Od zachodu graniczy z Niemcami – Landem Meklemburgia Pomorze Przednie i Landem Brandenburgia, od wschodu – z województwem pomorskim, a od południa z lubuskim i wielkopolskim.
 
Na obszarze województwa o powierzchni 22 902 km2 (7,3% powierzchni kraju) znajduje się 114 gmin (11 gmin miejskich, 50 miejsko-wiejskich i 53 wiejskie) w 18 powiatach ziemskich i 3 grodzkich (Koszalin, Szczecin, Świnoujście).
Województwo zachodniopomorskie powstało z połączenia byłych województw szczecińskiego i koszalińskiego, ponadto w jego skład weszło: 11 gmin z byłego województwa gorzowskiego (powiat choszczeński - 6 gmin i myśliborski - 5 gmin), 5 gmin z byłego województwa pilskiego (powiat wałecki) oraz 3 gminy z byłego województwa słupskiego, które wraz z 3 gminami z byłego województwa koszalińskiego tworzą powiat sławieński.

 
 
 
 
 
 
 
 
Na terenie województwa znajdują się dwa Parki Narodowe: Woliński i Drawieński oraz siedem Parków Krajobrazowych: Szczeciński, Cedyński, Doliny Dolnej Odry, Drawski, Iński, Barlinecko-Gorzowski i Ujścia Warty.
48,7% ogólnej powierzchni województwa stanowią użytki rolne (grunty orne - 38,5%, łąki - 6,6%, pastwiska - 3,4%, sady - 0,2%), wody zajmują 5,7% powierzchni województwa. Około 35,4% powierzchni obszaru zajmują lasy i grunty leśne (4 miejsce w kraju). Najwyższą lesistość ma powiat drawski - 81,5 tys. ha. W województwie znajduje się 184,9 km granicy morskiej, ponadto oprócz Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie są to pojezierza: Drawskie, Myśliborskie, Ińskie, Wałeckie i Słowińskie.
 
Demografia
 
Na koniec 2002 roku ludność województwa zachodniopomorskiego wynosiła 1 697,7 tysięcy osób (11 miejsce wśród 16 województw). Gęstość zaludnienia - 74 osoby/km2, podczas gdy średnia krajowa - 122 osoby. Wysoką gęstość zaludnienia mają powiaty grodzkie (Szczecin - 1 381 osoby/km2), najniższą - powiat drawski - 33 osoby/km2. Z kolei gęstość zaludnienia na 1 km2 w gminie Kołobrzeg wyniosła 1723 osoby, zaś w gminie Nowe Warpno - 8 osób/km2. Około 1 180,6 mieszkańców województwa mieszka w 61 miastach; kobiety stanowią 51% ogółu ludności. Wysoki jest udział ludności w wieku produkcyjnym - 63,7% i poprodukcyjnym - 13,7%.
204,5 tys. bezrobotnych w województwie daje jedno z ostatnich miejsce w tej kategorii w kraju. Tylko jedno województwo ma wyższą stopę bezrobocia - warmińsko-mazurskie 28,9%, podczas gdy w województwie zachodniopomorskim wynosi ona 26,6%.
 
Gospodarka i przemysł
 
Wartość produkcji sprzedanej w przemyśle w 2002 roku wyniosła 15 388,4 mln zł. W działalności produkcyjnej zatrudnionych jest 85,6% osób, z czego największy odsetek stanowi zatrudnienie w produkcji artykułów spożywczych i napojów - 18,7%, 13,9% - przy dostawach energii elektrycznej, gazu i wody; 13,9% - w produkcji drewna i wyrobów z drewna, 4,8% - w produkcji odzieży i futrzarstwie. Udział w produkcji krajowej kwasu siarkowego stanowi 36,4%; 38,5% w produkcji nawozów sztucznych, z czego 69,2% stanowią nawozy fosforowe.
W województwie zachodniopomorskim przypada ponad 110 podmiotów gospodarczych na każdy tysiąc mieszkańców. Świadczy to o dużych możliwościach gospodarczych województwa, jak również o dużej aktywności jej mieszkańców.
 
Rolnictwo
 
Powierzchnia użytków rolnych stanowi 48,7% ogólnej powierzchni województwa (grunty orne zajmują 38,5% powierzchni województwa, łąki - 6,6%, pastwiska - 3,4%, sady - 0,2%).
61,2% użytków rolnych województwa jest w posiadaniu gospodarstw indywidualnych. Przeciętny areał indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi ok. 14,27 ha i jest jednym z wyższych w kraju. Znaczna część użytków rolnych województwa to ziemie o dobrym i średnim wskaźniku oceny ich rolniczej przydatności.
 
Transport
 
Przewóz ładunków ogółem w 2000 roku transportem samochodowym wyniósł 3 712 tysięcy ton, żeglugą morską – 1 803,2 tysięcy ton. Przewozy osób wyniosły transportem samochodowym - 38 741 tysięcy osób, żeglugą morską – 702,6 tysięcy osób.
Przeładunek w portach morskich według grup ładunków w 2002 r. wynosił: ogółem - 1 803,2 tysięcy ton; węgiel i koks - 281,9 tysięcy ton; rudy - 409,8 tysięcy ton; zboże - 56,0 tysięcy ton; drewno – 4,9 tys. ton.
 
Budownictwo
 
Ilość mieszkań oddanych do użytku w województwie zachodniopomorskim w 2002 roku w liczbach bezwzględnych wyniosła
4 605. Wartość produkcji budowlano-montażowej w analogicznym okresie wyniosła 1 249,7 mln zł.
 
Handel i usługi
 
Dynamika sprzedaży detalicznej towarów w 2002 r. w stosunku do roku ubiegłego wyniosła ogółem 96,4%.
W środku sezonu turystycznego 2002 roku województwo dysponowało 117,3 tysiącami miejsc noclegowych w obiektach turystycznych, w tym 38,7 tysiącami w obiektach turystycznych czynnych cały rok.
W 2002 roku granicę województwa zachodniopomorskiego przekroczyło 25,06 mln turystów zagranicznych, w tym 298,68 tys. korzystało z noclegów w obiektach turystycznych.