Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zaświadczenia

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2007 r. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.  z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że:
 

 1. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.
 2. Opłacie skarbowej w wysokości 10 zł podlegają decyzje wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawie:
  • przedłużenia terminu wykonania obowiązku,
  • wyznaczenia terminu usunięcia naruszenia,
  • zgody na podjęcie użytkowania,
  • odroczenia terminu płatności kary,
  • zmiany stawki kary biegnącej,
  • ustania przekroczenia.
 3. Opłacie skarbowej w wysokości 105 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że:
  • pomieszczenia do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin, sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi określone w przepisach o ochronie środowiska,
  • obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska,
  • na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę.

Do wszystkich wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć pokwitowanie opłaty skarbowej.

Opłaty uiszcza się w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Właściwy organ podatkowy:

Urząd Miasta Szczecina 

Rachunek bankowy: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
lex_dz_u_2021_1923_t_j_oplata_skarbowa.pdf  227 k 2022-04-14 14:47:33  Marzena Michalska  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej