Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Działania WIOŚ w Szczecinie podjęte w związku z podejrzeniem zanieczyszczenia zbiorników wodnych (śnięcia ryb)

W dniach 29 -30 sierpnia 2022 r., w związku ze zgłoszeniami śniętych ryb, Inspektorzy WIOŚ w Szczecinie podjęli  czynności kontrolne, dotyczące zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Jezioro Lubie

W dniu 29 sierpnia 2022 r. po otrzymaniu informacji z WCZK ZUW w Szczecinie, dotyczącej dużej ilości śniętych ryb w jeziorze Lubie w miejscowości Gudowo w powiecie drawskim, inspektorzy WIOŚ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia.

Na powierzchni wody i wzdłuż linii brzegowej stwierdzono kilkadziesiąt sztuk śniętych ryb. Zidentyfikowano głównie ryby gatunków: sielawa, ciernik, jazgarz, okoń. W trakcie oględzin nie stwierdzono nienaturalnego zabarwienia wody, piany, występowania zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, nie stwierdzono również występowania nienaturalnego zapachu. W toni wodnej widoczne były ławice małych, żywych ryb.

Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Szczecinie na miejscu zmierzyli: pH, przewodność, tlen rozpuszczony oraz pobrali próbkę wody z jeziora do badań laboratoryjnych w zakresie wskaźników: azot ogólny, fosfor ogólny. Ponadto pobrano próbkę wody do oceny hydrobiologicznej.

BADANIA WYNIKI:W trakcie realizacji.

WNIOSKI: Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych wody informacja zostanie uzupełniona.

Zdjęcie:Śnięte ryby na brzegu jeziora Lubie.


Jezioro Pile

W dniu 29 sierpnia 2022 r., ok. godz. 17:20 do WIOŚ w Szczecinie wpłynął zgłoszony telefonicznie wniosek osoby fizycznej, dotyczący dużej ilości ryb w jeziorze Pile, w miejscowości Dąbrowica (gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki). Jeszcze tego samego dnia inspektorzy WIOŚ w Szczecinie przeprowadzili oględziny jeziora Pile w miejscowości Dąbrowica.

W wodzie nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń, ani zapachu substancji chemicznych. Na powierzchni wody i wzdłuż linii brzegowej stwierdzono pojedyncze sztuki śniętych ryb, głównie sielawy. W toni wodnej stwierdzono występowanie ławic małych, żywych ryb.

W trakcie kontroli pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Szczecinie dokonali akredytowanego poboru prób wody, celem określenia stanu fizyczno-chemicznego oraz oceny hydrobiologicznej. Na miejscu zmierzono również odczyn wody, przewodność elektryczną oraz zawartość tlenu rozpuszczonego.

BADANIA WYNIKI:W trakcie realizacji.

WNIOSKI:  Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych wody informacja zostanie uzupełniona.

Zdjęcie: Śnięte ryby przy brzegu jeziora Pile


Rzeka Niezdobna (Nizica)

W dniu 30 sierpnia 2022 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadzili oględziny rzekiNiezdobna (znana też jako rzeka Nizica), na wysokości miejscowości Kądzielna, gmina Borne Sulinowo. Oględzinom poddano odcinek rzeki o długości około 1 km w pobliżu mostu na wjeździe do wsi.

W trakcie oględzin stwierdzono, że woda w rzece była barwy jasnożółtej i zawierała zawiesinę w postaci mułu, piasku i drobnej roślinności wodnej. Powierzchnia wody w dużej części pokryta była rzęsą wodną. Stan wody w rzece wynosił ok. 10 cm, dno było silnie zamulone. Nie stwierdzono obecności obcych zanieczyszczeń oraz nietypowych zapachów.

W trakcie oględzin stwierdzono obecność 11 sztuk martwych ryb, które były w znacznym stopniu rozkładu. Śnięte ryby zidentyfikowano jako płocie i szczupaki.

W trakcie oględzin pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Szczecinie Pracownia w Koszalinie dokonali akredytowanego poboru próbek wody z rzeki do badań laboratoryjnych.

BADANIA WYNIKI:W trakcie realizacji.

WNIOSKI:  Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych wody informacja zostanie uzupełniona.

Zdjęcie:Śnięte szczupaki w rz. Niezdobna (Nizica)


Jezioro Wierzchowo

We wtorek, 30 sierpnia 2022 r., w związku ze zgłoszeniem osoby fizycznej dotyczącym występowania śniętych ryb, inspektorzy WIOŚ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie przeprowadzili oględziny jeziora Wierzchowo, przy plaży w miejscowości Stare Wierzchowo (gmina Szczecinek).

W toku oględzin stwierdzono, że woda w jeziorze była klarowna. Nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń oraz obcych zapachów. Na brzegu oraz w strefie litoralnej jeziora stwierdzono obecność ok. 115 sztuk sielawy, o długości do kilkunastu centymetrów.

Podczas oględzin pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Szczecinie, Pracownia w Koszalinie pobrali próbkę wody do badań laboratoryjnych.

WYNIKI BADAŃ:W trakcie realizacji.

WNIOSKI:  Po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych wody informacja zostanie uzupełniona.

Zdjęcie: Śnięte ryby na jeziorze Wierzchowo, plaża w miejscowości Stare Wierzchowo