Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce - konferencja naukowa w Kołobrzegu 19-20 czerwca 2023

Zadania samorządu w ochronie środowiska oraz współdziałanie z innymi służbami w zakresie ochronie środowiska to tylko niektóre tematy kolejnej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniach 19-20 czerwca 2023 r. w Kołobrzegu. Celem konferencji jest wzmożenie czujności organów administracji samorządowej jak i okolicznych organizacji i społeczności lokalnej co do stanu otaczającego ich środowiska.

Konferencję otworzył Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski, który podczas łączenia online podkreślił jak ważna jest wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej pomiędzy instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Do uczestników konferencji list skierował sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka, który odczytał Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dr Marek Chabior.

Kolejna edycja konferencji to możliwość rozmowy, wymiany informacji, omówienia wspólnych projektów i rozwiązań dla jeszcze lepszego monitorowania stanu środowiska oraz kontrolowania przestrzegania norm i przepisów prawnych w zakresie jego ochrony.

Kołobrzeska edycja konferencji kładzie nacisk na omówienie współdziałania zarówno instytucji publicznych jak i samorządowych oraz pozarządowych w zakresie gospodarki odpadami oraz transgranicznego przemieszczania odpadów. Inspektorzy Ochrony Środowiska,  naukowcy, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  w pierwszy dniu konferencji omówili prawne aspekty odpowiedzialności administracyjnej oraz zaprezentowali jak wygląda ich stosowanie w praktyce.

Drugiego dnia tematem dyskusji będą:

  • Działania naprawcze określone w Programach Ochrony Powietrza na terenach gmin województwa zachodniopomorskiego
  • Wpływ gospodarki wodno – ściekowej na jakość wód powierzchniowych. Kompetencje organów: Inspekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich i samorządów w zakresie przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska
  • Ochrona przed hałasem w zależności od przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania

 

Zadanie pn.:”Współczesne wyzwania ochrony środowiska w Polsce na przykładzie województwa zachodniopomorskiego” sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie