Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Aktualności

Kilkaset pojemników z niebezpiecznymi substancjami oraz nielegalne składowisko ujawniono w Szczecinie

Inspektorzy nowopowstałego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Szczecinie wykryli w Szczecinie nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych, które składowane są w pobliżu Odry.

W wyniku pracy operacyjnej inspektorów WIOŚ, przy wykorzystaniu dronów, odkryto w Szczecinie w pobliżu Kanału Fabrycznego, nielegalne składowisko materiałów niebezpiecznych, gdzie stwierdzono obecność nie mniej niż:

 • 412 mauserów o poj. 1000 l,
 • 299 beczek o poj. 200 l,
 • 5 zbiorników paliwowych o pojemności 60 tys. l,
 • 10 zbiorników paliwowych o pojemności 15 tys. l,

które wypełnione były odpadami niebezpiecznymi w postaci:

 • zaolejonych wód,
 • przepracowanych olejów silnikowych,
 • filtrów olejowych
 • zaolejonego czyściwa,
 • odpadowych klejów,
 • płynów hamulcowych,
 • oraz wypełnionych chemikaliami  w postaci: formaldehydu, acetonitrylu (cyjanometan), kwasu siarkowego, azotanu sodu, nadsiarczanu potasu, które są substancjami: trującymi, poważnie zagrażającymi zdrowiu, łatwopalnymi, trującymi dla środowiska oraz żrącymi.

Stwierdzono także odpady w postaci opon i świetlówek.

Na kontrolowanym terenie prowadzony był również nielegalny demontaż barki.

Inspektorzy przeprowadzając kontrolę nie zaobserwowali wydostawania się niebezpiecznych substancji do rzeki. O prowadzonej kontroli oraz ujawnieniu niebezpiecznych substancji powiadomiona została Policja i Straż Pożarna.

WIOŚ w Szczecinie zawiadomił również Prokuraturę Rejonową Szczecin Śródmieście o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w Kodeksie karnym w art. 183 § 1 za który grozi od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. Chodzi o składowanie odpadów w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. WIOŚ zwrócił się z wnioskiem o podjęcie czynności wyjaśniających i postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

WIOŚ w Szczecinie wystąpił również do Prezydenta Miasta Szczecin zgodnie z art. 26a ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach o podjęcie działań polegających na usunięciu ww. odpadów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami  wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin. Ponadto WIOŚ w Szczecinie, wskazuje, że po stronie Miasta Szczecin jest obecnie przeprowadzenie badania zanieczyszczenia gruntu, aby wskazać wpływ magazynowanych odpadów niebezpiecznych naśrodowisko oraz ustalenie czy grunty te wymagają remediacji tj. przywrócenia do stanu wymaganego standardami jakościowymi