Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o pracy

Data: 2024-01-24T00:00:00
Stanowisko: inspektor_Ogłoszenie Nr 132836

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

70-502 Szczecin Wały Chrobrego 4

 

Ogłoszenie nr 132836 / 24.01.2024

Dołącz do nas jako:

inspektor

w Wydziale Inspekcji

#administracja publiczna #środowisko

Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami

priority for people with disability

Liczba stanowisk 1

 

Wymiar etatu 1

 

Status nabór w toku

 

Miejsce pracy

Szczecin i teren województwa zachodniopomorskiego

 

Ważne do 12 lutego 2024 r.

 

Czym będziesz się zajmować osoba na tym stanowisku:

 • Przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i wykonywanie pod nadzorem kontroli podmiotów korzystających ze środowiska
 • Sporządzanie projektów nieskomplikowanych dokumentów oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji
 • Bieżące prowadzenie rejestrów z realizowanych zadań, w celu zapewnienia przełożonym i zewnętrznym organom kontrolnym nadzoru nad realizacją powierzonych zadań
 • Współdziałanie z innymi pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także z pracownikami innych służb kontrolnych, administracji rządowej oraz samorządowej
 • Przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań z realizowanych zadań
 • Uczestniczenie w działaniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska, w celu dokonania analizy przyczyn i ograniczenia skutków w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze poważnej awarii

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze ochrony środowiska - w przypadku wykształcenia średniego
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • dyspozycyjność – możliwość pracy w systemie zmianowym, dyżury
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów i procedur wynikających z Kodeksu postepowania karnego, kodeksu karnego, kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia

Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - praca w korpusie służby cywilnej 
 • dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% - max. 20%, uzależniony od stażu pracy),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja",
 • nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia).

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,

nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej),

praca na wysokości powyżej 3 metrów,

oświetlenie dzienne i sztuczne,

obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

prowadzenie samochodu służbowego,

praca w zmiennym mikroklimacie,

kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz odporności na stres,

stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku, winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,

stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wyniki naboru opublikowane bedą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Szczecinie oraz w siedzibie urzędu.
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje te nie będą spełniać wymagań formalnych.
 • CV i list motywacyjny muszą być opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zobowiązana do uczestniczenia w kursie przygotowującym do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 8e ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Weryfikacja formalna przesłanych dokumentów

Test wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. "B"
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/ł współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego

 

Aplikuj

do 12 lutego 2024

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
z dopiskiem ,,Oferta pracy – Inspektor"

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

91 44 05 813

lub mailowego na adres: wios@wios.szczecin.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2024
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wios.szczecin.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-177KB