Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania WIOŚ

Tytuł: Zadania – Przedmiot działalności


 1. kontrola  przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
 2. kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 3. kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 4. udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
 5. udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
 6. prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym w szczególności wydawanie decyzji w sprawach:
     a/ wymierzania administracyjnych kar pieniężnych,
     b/ wstrzymywania działalności,
     c/ innych dotyczących ochrony środowiska.
 7. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi,
 8. realizowanie zadań państwowego monitoringu środowiska określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, organizowanie i koordynowanie wojewódzkiego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,
 9. opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,
 10. kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii,
 11. badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska,
 12. inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,
 13. kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
 14. kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 15. kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
 16. kontrola gospodarowania wodami w zakresie określonym w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.  z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami),
 17. kontrola przestrzegania przepisów o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową,
 18. kontrola przestrzegania przepisów o odpadach,
 19. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,
 20. kontrola środków transportu,
 21. prowadzenie wykazów publicznie dostępnych dokumentów,
 22. informowanie społeczeństwa o stanie środowiska,
 23. udostępnianie organom administracji rządowej oraz organom samorządu terytorialnego wyników badań i obserwacji oraz ocen stanu środowiska na obszarze województwa objętych państwowym monitoringiem środowiska,
 24. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Informacje na temat działalności  prezentowane są  na stronie głównej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Szczecinie zakładkach:

 1. Publikacje

 2. Geopomerania  

 

 

.


Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Inspekcja.pdf  565 k 2004-04-01 15:17:24  Małgorzata Kołodziej-Nowakowska  Informacja o realizacji zadań WIOŚ w Szczecinie w roku 2003 - Inspekcja 
Monitoring.pdf  467 k 2004-04-01 15:17:44  Małgorzata Kołodziej-Nowakowska  Informacja o realizacji zadań WIOŚ w Szczecinie w roku 2003 - Monitoring 
Sprawozdanie z działalności za 2004 rok.pdf  594 k 2005-04-23 12:16:20  Zespół  Informacja o realizacji zadań WIOŚ w Szczecinie w roku 2004