Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Rozpatrywanie petycji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870).

Definicja:

Petycja – to pismo z prośbą (postulatem) skierowane do organu władzy publicznej, o podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie wnoszącego petycję, zgodnie z kompetencjami adresata petycji.

Kto może złożyć petycję:

Petycja może być złożona do WIOŚ w Szczecinie przez obywatela lub grupę obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, we własnej sprawie jak i interesie publicznym.

Co może być przedmiotem petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Co powinna zawierać petycja:

 1. Imię i nazwisko wnoszącego petycję,
 2. Adres zamieszkania lub siedzibę podmiotu wnoszącego petycję, a w przypadku petycji składanej zbiorowo – dane osoby reprezentującej wraz z pełnym adresem
 3. wskazanie instytucji, do której wnoszona jest petycja,
 4. opis przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję, a także nie jest wskazane miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja musi być podpisana, anonimy nie są rozpatrywane

W jakiej formie można składać petycję:

 1. pisemnej – tradycyjną pocztą lub osobiście w urzędzie,
 2. za pomocą skrzynki podawczej – podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,

Gdzie można złożyć petycję?

w Szczecinie:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

budynek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Sekretariat pokój 329

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

tel. 91 44 05 800, 91 44 05 801

fax 91 44 05 809

e-mail: wios@wios.szczecin.pl

w Koszalinie:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

DELEGATURA W KOSZALINIE

budynek Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34

Sekretariat pokój 107

75-626 Koszalin

tel. 94 31 57 100

fax 94 31 57 109

e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl

Tryb rozpatrywania petycji:

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie bezzwłocznie umieści skan petycji, datę jej złożenia, oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko wnoszącego petycję na  stronie internetowej Inspektoratu
 2. Inspektorat rozpatrzy petycję nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej złożenia. Jeżeli adresat petycji nie wyrazi zgody na ujawnienie danych osobowych – dane te zostaną zanonimizowane.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, w terminie do 30 dni od dnia złożenia petycji, WIOŚ w Szczecinie wzywa adresata do uzupełnienia lub wyjaśnienia petycji. W przypadku jej nieuzupełnienia – petycja pozostaje bez rozpatrzenia.
 4. Po rozpatrzeniu petycji, WIOŚ w Szczecinie poinformuje adresata o sposobie załatwienia – pisemnie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Jeżeli petycja była już rozpatrywana i w kolejnej petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, może ona pozostać bez rozpatrzenia.
 6. Jeżeli rozpatrzenie petycji nie leży w kompetencji WIOŚ w Szczecinie, petycja zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia przekazana do odpowiedniego organu, o czym adresat petycji zostanie powiadomiony.

Uwaga:

Powyżej zostały przywołane ogólne zasady składania i sposoby postępowania organów dotyczących petycji. Szczegółowe informacje na temat petycji zawarto w przywołanej na wstępie ustawie.

 

 ZESTAWIENIE PETYCJI - 2022

Lp.

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Podmiot wnoszący petycję

Dodatkowe informacje dot. rozpatrzenia

Status

Data rozpatrzenia petycji

Dokumenty do pobrania

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

12 października 2022 r.

Petycja z dnia 8 października 2022 r. w sprawie badań jakości powietrza na terenie, jak i w pobliżu Spółki HaCon Sp. z o.o. w Barlinku ul. Fabryczna 6

Mieszkańcy Barlinka

Nie dotyczy

Zakończone

20 grudnia 2022 r.

Treść petycji

 

Pismo z dnia 20.12.2022 r. znak: WI.700.1.106.2022.MTU