Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (serwisu internetowego) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Poziom walidacji - A WCAG

Walidacja CSS-a (poprawna)

Walidacja poprawności nagłówków (poprawna)

Dostępność bez javascriptu (poprawna)

Walidacja HTML-a (poprawna)

Analizowany serwis: https://wios.szczecin.pl

Poziom walidacji - AA WCAG

Kontrast elementów tekstowych (poprawna)

Analizowany serwis: https://wios.szczecin.pl

Poziom walidacji - AAA WCAG

Walidacja poprawności nagłówków (poprawna)

Analizowany serwis: https://wios.szczecin.pl

Analizowany serwis spełnia część wybranych kryteriów dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny poprzez serwis (https://validator.utilitia.pl).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoby do kontaktu:

 1. Adam Piotrowski, e-mail: a.piotrowski@wios.szczecin.pl.
 2. Roksana Jesiączak, e-mail: r.jesiaczak@wios.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 44 05 801.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Adres: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 • E-mail: wios@wios.szczecin.pl
 • Telefon: 91 44 05 800
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie znajduje się w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.  


Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Do budynku prowadzą 3 wejścia dla klientów: dwa od ul. Wały Chrobrego oraz jedno od ul. Jarowita. Do dwóch wejść, znajdujących się na parterze, prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze w celu umożliwienia dostępu do budynku Urzędu osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowano drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. Trzecie wejście znajdujące się od ul. Wały Chrobrego, dostępne jest z poziomu chodnika, bezprogowe z drzwiami dwuskrzydłowymi. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji.

Z poziomu podwórza (-1) z pomieszczenia Punktu Obsługi Cudzoziemców funkcjonuje winda, która dostosowana jest do osób z niepełnosprawnościami, winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille`a.

Bezpośrednio poprzez przejście przez drugie drzwi windy na poziomie -1 znajduje się pokój w którym możliwe jest spotkanie z pracownikiem WIOŚ w Szczecinie, po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu, bez konieczności zmiany poziomów.

Winda zapewnia dostęp do większości pomieszczeń budynku. Osoby potrzebujące wsparcia w poruszaniu się pomiędzy półpiętrami znajdującymi się w budynku ZUW mogą skorzystać ze schodołaza. Schodołaz wyposażony jest w wózek inwalidzki, może także przewozić osoby korzystające z własnych wózków inwalidzkich. Chęć skorzystania z urządzenia można zgłosić strażnikom – ich stanowiska znajdziemy po wejściu do budynku przy drzwiach wejściowych lub telefonicznie, tel. 91 43 03 251.
Przy trzech wejściach znajdują się dozorcy Urzędu, zaś przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska pełniące funkcje punktów informacyjnych.

Na parterze w pobliżu drzwi wejściowych do głównego wejścia od ul. Wały Chrobrego obok pomieszczenia ochrony budynku znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny.

W budynku znajdują się 2 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi toalet są odpowiednio oznakowane.

Z nowo otwartego Punktu Obsługi Cudzoziemców, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na brak barier architektonicznych (bezpośrednie wejście do punktu bez schodów) dostępny jest dźwig zapewniający dostęp do toalet z poziomu dziedzińca, na którym usytuowany jest POC oraz wejście do windy osobowej z poziomu dziedzińca POC, z której jest zapewniony dostęp do wszystkich poziomów wewnątrz budynku ZUW.

Przed budynkiem Urzędu od strony ul. Wały Chrobrego znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowione są w pobliżu bezkolizyjnego wejścia prowadzącego do windy

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie nie posiada tłumacza języka migowego.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie zlokalizowana jest w budynku Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin (do Urzędu należy jedynie fragment budynku).

Wejście do Urzędu dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zlokalizowane jest od strony biura podawczego sądu, z boku budynku. W Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie czynna jest winda osobowa, umożliwiająca również osobom z dysfunkcją narządu ruchu, wygodne przemieszczanie się na wszystkie poziomy budynku.

W budynku osoby z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu mogą skorzystać z rampy dojazdowej.

Kontakt telefoniczny w sprawie udostępnienia rampy: 94 342 83 03, 94 342 82 41 lub w pokojach: 134 i 125.

Przy głównym wejściu do budynku znajduje się stanowisko ochrony pełniące również funkcję punktu informacyjnego.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, kierunek i drzwi toalety są oznaczone odpowiednimi znakami.

Przed budynkiem wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń służbowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku głównego wejścia do budynku Delegatury drzwi otwierane są automatycznie.

Schody oznakowane są kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian)

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a .

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publicznego.pdf  68 k 2021-03-30 23:26:48  Marzena Michalska  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR