Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek zbędny

OA.2613.7.2022.AKW - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

 

 

Działając na podstawie § 6 ust. 2 oraz § 38 i § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego, wymieniony w załączniku nr 1 do ogłoszenia, który może być przedmiotem:

 

1. nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych,

 

2. darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia lub Wniosek o darowiznę składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 13.07.2022 r.:

1. drogą pocztową na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

lub;

2. drogą elektroniczną na adres: wios@wios.szczecin.pl

z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników rzeczowych majątku ruchomego”.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 60 dni od daty ich wpływu.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikamirzeczowymi majątkuruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu. W przypadku wniosków z taką samą datą złożenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, wyboru jednostki, której przekazany zostanie zbędny składnik majątku, dokona Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu analizy potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku wniosków, które nie są kompletne lub budzą wątpliwości, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie może zwrócić się o uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie. Wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie lub niespełniające innych wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji dotyczących składników rzeczowych majątku ruchomego udzielają:

  1. Pani Agnieszka Kubica-Wojcieszonek – tel. 91 44 05 842;
  2. Pan PawełBrzeziński – tel. 91 44 05 843.

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
OA.2613.7.2022.AKW_Zalacznik_1_wykaz_na_stone.pdf  102 k 2022-06-28 15:37:39  OA.2613.7.2022.AKW - Załącznik nr 1 do ogłoszenia - wykaz zbędnych składników majątku ruchomego WIOŚ w Szczecinie 
OA.2613.7.2022.AKW_Zalacznik_2_Nieodplatne_przekazanie.doc  51 k 2022-06-28 15:37:38  OA.2613.7.2022.AKW - Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór wniosku Nieodpłatne przekazanie  
OA.2613.7.2022.AKW_Zalacznik_3_Darowizna.doc  51 k 2022-06-28 15:37:39  OA.2613.7.2022.AKW - Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór wniosku Darowizna 
OA.2613.7.2022.AKW_Zalacznik_4_Dokumentacja_fotograficzna.pdf  771 k 2022-06-28 15:37:41  OA.2613.7.2022.AKW - Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Dokumentacja fotograficzna