Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek zbędny

OA.2613.3.2023.AKW - Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego - trzeci przetarg

Ogłoszenie

trzeciego przetargu publicznego na sprzedaż

zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego

 

I. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu publicznego:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie WIOŚ w Szczecinie w dniu 12.10.2023  r. o godz. 12:00 w sali nr 338.

III. Rodzaj, typ, ilość i stan techniczny sprzedawanego majątku ruchomego

 1. Przedmiotem przetargu jest młynek laboratoryjny SEDIMAT. Fotografie młynka stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Rodzaj ruchomości: młynek laboratoryjny

Producent: BRABENDER OHG DUISBURG

Model: SEDIMAT

Typ: 880508

Nr inwentarzowy: 801-10000469

Rok produkcji/przyjęcia: 2015

Opis stanu technicznego na podstawie wyceny z dnia 27.12.2022 r. dokonanej przez rzeczoznawcę:

Zestaw nie podejmuje pracy po podaniu zasilania do jednostki sterującej. Wskazuje to na uszkodzenie silnika napędowego młynka. Zużyte – wyeksploatowane koła zębate mielące. Brak wsparcia ze strony producenta w zakresie części zamiennych.

IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Oględzin młynka laboratoryjnego można dokonać w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 13.00 do dnia 11.10.2023 r. na ulicy Pocztowej 33, 71 – 899 Szczecin - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Panią Agnieszką Kubica – Wojcieszonek tel. 91 44 05 842.

V. Wysokość wadium oraz forma i termin wniesienia wadium

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem sprzedaży.
 2. Wadium wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek WIOŚ w Szczecinie - numer rachunku: 69 1010 1599 0018 9213 9120 0000.Na poleceniu przelewu należy dopisać: "Wadium - przetarg na sprzedaż majątku ruchomego – młynek laboratoryjny". Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium wniesione przez Oferenta - nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

VI. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży

Lp.

Numer inwentarzowy

Nazwa przedmiotu

Cena wywoławcza PLN

1.

801-10000469

młynek laboratoryjny

SEDIMAT

Rok produkcji/przyjęcia: 2015

12 587,00 zł

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać:imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (dla osób fizycznych) lub firmę i  siedzibę oferenta, e-mail, nr telefonu (w celu usprawnienia kontaktu) oraz NIP i numer KRS (o ile podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego);
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;
 • oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy sprzedaży;
 • potwierdzenie wpłaty wadium.

3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej oznakowanej kopercie z dopiskiem "Oferta zakupu majątku ruchomego – młynek laboratoryjny. Nie otwierać przed 12.10.2023 r. godz. 12.00"
 2. Oferty należy przesłać na adres Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin lub składać osobiście w sekretariacie pok. 329 (III piętro) w terminie do dnia 12.10.2023  r. do godz. 11.00
  Liczy się data wpływu.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie WIOŚ w Szczecinie w dniu 12.10.2023  r. o godz. 12.00 w sali nr 338.
 4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

IX . Inne informacje

 1. Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.).
 2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia składnika, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego składnika.
 3. Komisja Przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  •  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  •  nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie VII lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 4. O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
 5. Komisja Przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na składnik objęty przedmiotem przetargu publicznego. Cena sprzedaży nie może być niższa niż cena wywoławcza.
 6. Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 7. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
 8. Sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, wskazanego w punkcie III, nie mogą nabywać:
  • kierownik jednostki,
  • główny księgowy jednostki,
  • osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce,
  • osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników do kategorii majątku zbędnego lub zużytego,
  • osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 1-4, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w pkt 1-4.
 9. Dopuszcza się możliwość przekazywania informacji (za wyjątkiem ofert) drogą mailową.

X. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od wyboru oferty najkorzystniejszej.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wszystkie koszty związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący.

XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu sprzedażowym (Klauzula RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (ZWIOŚ). Siedzibą ZWIOŚ  jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 44 05 800; adresu

e-mail: wios@wios.szczecin.pl; skrytki ePUAP: g476uln9nt/skrytka.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z inspektorem ochrony  danych poprzez adres

e-mail: iod@wios.szczecin.pl.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
  z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku
  z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


Ogłoszenie

drugiego przetargu publicznego na sprzedaż

zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego

I. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu publicznego:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie WIOŚ w Szczecinie w dniu 17.05.2023  r. o godz. 12:00 w sali nr 338.

III. Rodzaj, typ, ilość i stan techniczny sprzedawanego majątku ruchomego

 1. Przedmiotem drugiego przetargu jest młynek laboratoryjny SEDIMAT. Fotografie młynka stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Rodzaj ruchomości: młynek laboratoryjny

Producent: BRABENDER OHG DUISBURG

Model: SEDIMAT

Typ: 880508

Nr inwentarzowy: 801-10000469

Rok produkcji/przyjęcia: 2015

Opis stanu technicznego na podstawie wyceny z dnia 27.12.2022 r. dokonanej przez rzeczoznawcę:

Zestaw nie podejmuje pracy po podaniu zasilania do jednostki sterującej. Wskazuje to na uszkodzenie silnika napędowego młynka. Zużyte – wyeksploatowane koła zębate mielące. Brak wsparcia ze strony producenta w zakresie części zamiennych.

IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Oględzin młynka laboratoryjnego można dokonać w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 13.00 do dnia 16.05.2023 r. na ulicy Pocztowej 33, 71 – 899 Szczecin - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Panią Agnieszką Kubica – Wojcieszonek tel. 91 44 05 842.

V. Wysokość wadium oraz forma i termin wniesienia wadium

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem sprzedaży.
 2. Wadium wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek WIOŚ w Szczecinie - numer rachunku: 69 1010 1599 0018 9213 9120 0000.Na poleceniu przelewu należy dopisać: "Wadium - przetarg na sprzedaż majątku ruchomego – młynek laboratoryjny". Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium wniesione przez Oferenta - nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

VI. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży

Lp.

Numer inwentarzowy

Nazwa przedmiotu

Cena wywoławcza PLN

1.

801-10000469

młynek laboratoryjny

SEDIMAT

Rok produkcji/przyjęcia: 2015

12 587,00 zł

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (dla osób fizycznych) lub firmę i  siedzibę oferenta, e-mail, nr telefonu (w celu usprawnienia kontaktu) oraz NIP i numer KRS (o ile podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego);
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;
 • oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy sprzedaży;
 • potwierdzenie wpłaty wadium.

3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej oznakowanej kopercie z dopiskiem "Oferta zakupu majątku ruchomego – młynek laboratoryjny. Nie otwierać przed 17.05.2023 r. godz. 12.00"
 2. Oferty należy przesłać na adres Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin lub składać osobiście w sekretariacie pok. 329 (III piętro) w terminie do dnia 17.05.2023  r. do godz. 11.00
  Liczy się data wpływu.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie WIOŚ w Szczecinie w dniu 17.05.2023  r. o godz. 12.00 w sali nr 338.
 4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

IX . Inne informacje

 1. Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.).
 2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia składnika, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego składnika.
 3. Komisja Przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  •  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  •  nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie VII lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 4. O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
 5. Komisja Przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na składnik objęty przedmiotem przetargu publicznego. Cena sprzedaży nie może być niższa niż cena wywoławcza.
 6. Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 7. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
 8. Sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, wskazanego w punkcie III, nie mogą nabywać:
  • kierownik jednostki,
  • główny księgowy jednostki,
  • osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce,
  • osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników do kategorii majątku zbędnego lub zużytego,
  • osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 1-4, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w pkt 1-4.
 9. Dopuszcza się możliwość przekazywania informacji (za wyjątkiem ofert) drogą mailową.

X. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od wyboru oferty najkorzystniejszej.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wszystkie koszty związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący.

XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu sprzedażowym (Klauzula RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (ZWIOŚ). Siedzibą ZWIOŚ  jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 44 05 800; adresu

e-mail: wios@wios.szczecin.pl; skrytki ePUAP: g476uln9nt/skrytka.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z inspektorem ochrony  danych poprzez adres

e-mail: iod@wios.szczecin.pl.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
  z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku
  z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).

 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


Ogłoszenie o sprzedaży

zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego

w trybie przetargu publicznego

 

I. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu publicznego:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie WIOŚ w Szczecinie w dniu 26.04.2023 r. o godz. 12:00 w sali nr 338.

III. Rodzaj, typ, ilość i stan techniczny sprzedawanego majątku ruchomego

 1. Przedmiotem przetargu jest młynek laboratoryjny SEDIMAT. Fotografie młynka stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Rodzaj ruchomości: młynek laboratoryjny

Producent: BRABENDER OHG DUISBURG

Model: SEDIMAT

Typ: 880508

Nr inwentarzowy: 801-10000469

Rok produkcji/przyjęcia: 2015

Opis stanu technicznego na podstawie wyceny z dnia 27.12.2022 r. dokonanej przez rzeczoznawcę:

Zestaw nie podejmuje pracy po podaniu zasilania do jednostki sterującej. Wskazuje to na uszkodzenie silnika napędowego młynka. Zużyte – wyeksploatowane koła zębate mielące. Brak wsparcia ze strony producenta w zakresie części zamiennych.

IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Oględzin młynka laboratoryjnego można dokonać w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 13.00 do dnia 25.04.2023 r. na ulicy Pocztowej 33, 71 – 899 Szczecin - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Panią Agnieszką Kubica – Wojcieszonek tel. 91 44 05 842.

V. Wysokość wadium oraz forma i termin wniesienia wadium

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem sprzedaży.
 2. Wadium wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek WIOŚ w Szczecinie - numer rachunku: 69 1010 1599 0018 9213 9120 0000.Na poleceniu przelewu należy dopisać: "Wadium - przetarg na sprzedaż majątku ruchomego – młynek laboratoryjny". Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium wniesione przez Oferenta - nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

VI. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży

Lp.

Numer inwentarzowy

Nazwa przedmiotu

Cena wywoławcza PLN

1.

801-10000469

młynek laboratoryjny

SEDIMAT

Rok produkcji/przyjęcia: 2015

12 587,00 zł

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (dla osób fizycznych) lub firmę i  siedzibę oferenta, e-mail, nr telefonu (w celu usprawnienia kontaktu) oraz NIP i numer KRS (o ile podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego);
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;
 • oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy sprzedaży;
 • potwierdzenie wpłaty wadium.

3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej oznakowanej kopercie z dopiskiem "Oferta zakupu majątku ruchomego – młynek laboratoryjny. Nie otwierać przed 26.04.2023 r. godz. 12.00"
 2. Oferty należy przesłać na adres Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin lub składać osobiście w sekretariacie pok. 329 (III piętro) w terminie do dnia 26.04.2023 r. do godz. 11.00
  Liczy się data wpływu.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie WIOŚ w Szczecinie w dniu 26.04.2023 r. o godz. 12.00 w sali nr 338.
 4. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

IX . Inne informacje

 1. Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.).
 2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia składnika, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego składnika.
 3. Komisja Przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  •  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  •  nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie VII lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 4. O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
 5. Komisja Przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na składnik objęty przedmiotem przetargu publicznego. Cena sprzedaży nie może być niższa niż cena wywoławcza.
 6. Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 7. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
 8. Sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, wskazanego w punkcie III, nie mogą nabywać:
  • kierownik jednostki,
  • główny księgowy jednostki,
  • osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce,
  • osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników do kategorii majątku zbędnego lub zużytego,
  • osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 1-4, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w pkt 1-4.
 9. Dopuszcza się możliwość przekazywania informacji (za wyjątkiem ofert) drogą mailową.

X. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od wyboru oferty najkorzystniejszej.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wszystkie koszty związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący.

XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu sprzedażowym (Klauzula RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (ZWIOŚ). Siedzibą ZWIOŚ  jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 44 05 800; adresu

e-mail: wios@wios.szczecin.pl; skrytki ePUAP: g476uln9nt/skrytka.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z inspektorem ochrony  danych poprzez adres

e-mail: iod@wios.szczecin.pl.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
  z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku
  z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).

 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
OA.2613.3._2023.AKW_Ogloszenie_o_sprzedazy__mlynek.pdf  132 k 2023-04-11 14:23:38  OA.2613.3.2023.AKW Ogłoszenie o sprzedaży - młynek 
OA.2613.3._2023.AKW_Ogloszenie_o_sprzedazy__mlynek_II.pdf  691 k 2023-04-28 13:11:02  OA.2613.3.2023.AKW Ogłoszenie o sprzedaży - młynek - drugi przetarg 
OA.2613.3._2023.AKW_Ogloszenie_o_sprzedazy__mlynek_III_przetarg.pdf  148 k 2023-09-28 14:17:57  Marzena Michalska  OA.2613.3.2023.AKW Ogłoszenie o sprzedaży - młynek - trzeci przetarg 
OA.2613.3.2023.AKW_Wzor_umowy_mlynek_laboratoryjny.pdf  86 k 2023-04-11 14:23:38  OA.2613.3.2023.AKW Wzór umowy młynek laboratoryjny 
OA.2613.3.2023.AKW__zal.4_Wzor_umowy_mlynek_laboratoryjny_II.pdf  645 k 2023-04-28 13:11:01  OA.2613.3.2023.AKW Wzór umowy młynek laboratoryjny - drugi przetarg 
OA.2613.3.2023.AKW_zal._2_Formularz_ofertowy_mlynek_laboratoryjny.doc  37 k 2023-04-11 14:23:38  OA.2613.3.2023.AKW zał. 2 Formularz ofertowy młynek laboratoryjny 
OA.2613.3.2023.AKW_zal._2._Formularz_ofertowy_mlynek_laboratoryjny_II.doc  38 k 2023-04-28 13:11:02  OA.2613.3.2023.AKW zał. 2 Formularz ofertowy młynek laboratoryjny - drugi przetarg 
Zal._2._Formularz_ofertowy_mlynek_laboratoryjny_III_przetarg.doc  38 k 2023-09-28 14:17:59  Marzena Michalska  OA.2613.3.2023.AKW zał. 2 Formularz ofertowy młynek laboratoryjny - trzeci przetarg 
Zal_4_wzor_umowy_mlynek_laboratoryjny_III_Przetarg.pdf  59 k 2023-09-28 14:17:57  Marzena Michalska  OA.2613.3.2023.AKW Zał. 4 Wzór umowy młynek laboratoryjny - trzeci przetarg 
OA.2613.3.2023.AKW_Zalacznik_nr_1_Dokumentacja_fotograficzna_mlynek_laboratoryjny.pdf  192 k 2023-04-11 14:23:38  OA.2613.3.2023.AKW Zał. nr 1 Dokumentacja fotograficzna młynek laboratoryjny 
OA.2613.3.2023.AKW_Zalacznik_nr_1_Dokumentacja_fotograficzna_mlynek_laboratoryjny.pdf  1631 k 2023-04-28 13:11:02  OA.2613.3.2023.AKW Zał. nr 1 Dokumentacja fotograficzna młynek laboratoryjny - drugi przetarg 
Zalacznik_nr_1_Dokumentacja_fotograficzna_mlynek_laboratoryjny_III_Przetarg.pdf  192 k 2023-09-28 14:17:57  Marzena Michalska  OA.2613.3.2023.AKW Zał. nr 1 Dokumentacja fotograficzna młynek laboratoryjny - trzeci przetarg