Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji

Zgodnie z artykułem 74 ust. 3 Konstytucji RP każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Granice tego prawa określone być muszą w ustawodawstwie zwykłym.

Jest to prawo powszechne, a więc niezależne od obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy wieku. Dotyczy dwóch typów informacji: o stanie środowiska, a więc m.in. informacji pozyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz informacji o ochronie środowiska, a więc także o działaniach podejmowanych przez władze publiczne oraz obywateli i jednostki organizacyjne na rzecz środowiska (o ile takie informacje znajdują się w posiadaniu władz). Szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje opłaty nie za samo udostępnianie informacji, a za pewne konkretne czynności z tym związane:

 1. wyszukiwanie informacji,
 2. sporządzanie kopii dokumentów lub danych, oraz
 3. przesyłanie kopii dokumentów lub danych.

Nie wymaga opłaty wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie.

Bezpłatne jest udostępnienie informacji niewymagającej wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej (co wynika z tego, że z przekazaniem informacji w formie ustnej  nie jest związane wyszukiwanie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych a także przesyłanie kopii dokumentów lub danych).

Zakres informacji podlegających udostępnianiu:

 • decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty kar pieniężnych  za naruszanie wymagań ochrony środowiska z zakresu powietrza, hałasu, odpadów, odprowadzania ścieków, nadmiernego poboru wody, 
 • wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej i w bazach danych na innych nośnikach, dotyczące:
 • stanu  stanu elementów przyrodniczych środowiska i ich wzajemnego oddziaływania  (tło, opinie ekologiczne)
 • zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz  działań  wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko

Tryb udostępniania:

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się każdemu na pisemny bądź pobrany wniosek Informacje nie wymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku. 

Forma udostępniania informacji

 • ustnie, 
 • umożliwienie zapoznania się z posiadanymi dokumentami w siedzibie WIOŚ, 
 • wyszukanie i przygotowanie informacji według wniosku

Terminy na udostępnianie:

 • w dniu złożenia wniosku, jeżeli dokumenty zawierające dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach
 • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
 • w ciągu dwóch miesięcy  ze względu na stopień skomplikowania sprawy

Stawki opłat

Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę do kasy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Szczecin, Wały Chrobrego 4 lub na rachunek bankowy:

NBP O/O Szczecin Nr 80 1010 1599 0018 9222 3100 0000

Opłatę za przesyłanie kopii dokumentów lub danych uiszcza się przy odbiorze przesyłki. Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów lub danych.

Lista załączników:

Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
WIOS_SZCZECIN__wniosek_o_udostepnienie_informacji_o_srodowisku_(2022).pdf  308 k 2022-08-01 14:28:35  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE