Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR