Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Szczecinie
bip.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek


Wyciąg z bilansu sporządzonego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. dot. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie:

 

Aktywa

Stan na koniec roku 2021

A. Aktywa trwałe

2 588 872,77

I. Wartości niematerialne i prawne

12 546,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

2 502 886,76

1. Środki trwałe

2 502 886,76

1.1. Grunty

115 498,09

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej  i wodnej

569 165,74

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

65 351,35

1.4. Środki transportu

1 390 851,87

1.5. Inne środki trwałe

362 019,71

2. Środki w budowie

0,00

Szczecin - użyczenie od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni użytkowej – 583,49 m2:

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń techniczno - biurowych - 583,49 m2 (39 pomieszczeń),

- powierzchnia użytkowa garaży – 95,46 m2 (6 garaży).


Koszalin - użyczenie od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni użytkowej - 178,34 m
2,

Koszalin - własność Skarbu Państwa – wspólny trwały zarząd z GIOŚ

część WIOŚ:

- powierzchnia gruntu - 476,56 m2,
- powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego - 379,93m2,