Majątek

Wyciąg z bilansu sporządzonego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. dot. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie:

 

Aktywa

Stan na koniec roku 2013

A. Aktywa trwałe

4 423 087,09

I. Wartości niematerialne i prawne

0

II. Rzeczowe aktywa trwałe

4 416 578,05

1. Środki trwałe

4 400 004,31

1.1. Grunty

382 444,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodn.

762 094,13

1.3. Urządzenia tech. i maszyny

650 711,95

1.4. Środki transportu

425 085,35

1.5. Inne środki trwałe

2 179 668,88

1.6. Środki w budowie 16 573,74
  

Szczecin - użyczenie od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pomieszczeń laboratoryjno - biurowych o łącznej powierzchni użytkowej - 1152,00 m2:

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń laboratoryjnych- 835.76 m2 (26 pomieszczeń),
- powierzchnia użytkowa pomieszczeń techniczno - biurowych - 316,20 m2 (26 pomieszczenia),
- powierzchnia użytkowa garaży – 95,46 m2 (6 garaży).

Pozostałe pomieszczenia:
- stacja monitoringu powietrza w Widuchowej ul. Bulwary Rybackie (dwa kontenery usytuowane na terenie należącym do RZGW w Szczecinie).

- stacja monitoringu powietrza w Szczecinie: ul. Piłsudskiego – 30 m2; ul. Łączna – 25 m2; ul. Andrzejewskiego – 29 m2.

- stacja monitoringu powietrza w Koszalinie: ul. Armii Krajowej – 50 m2; ul. Spasowskiego – 8 m2.

- stacja monitoringu powietrza w Szczecinku: ul. Przemysłowa – 6,25 m2; ul. Artyleryjska – 4 m2; ul.1 Maja – 8 m2.

- stacja monitoringu powietrza w Myśliborzu: ul. Za Bramką – 4,84 m2.

 

- najem garaży Szczecin ul. Pocztowa - 66,45 m2 (2 garaże).


Koszalin - własność Skarbu Państwa - trwały zarząd:

- powierzchnia gruntu - 1578 m2,
- powierzchnia użytkowa budynku laboratoryjno - biurowego - 857,16 m2
(14 pomieszczeń laboratoryjnych – 251,66 m2 i 23 pomieszczenia techniczno - biurowe – 350,46 m2, pozostała powierzchnia użytkowa – 215,04 m2),
- powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego - 248,05m2,
- powierzchnia użytkowa garażu 4-stanowiskowego - 66,00 m2.

- powierzchnia użytkowa garażu w budynku - 40,00 m2.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR